Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-3306/2013, stran 9840 DATUM OBJAVE: 5.11.2013

VELJAVNOST: od 6.11.2013 / UPORABA: od 6.11.2013

RS 91-3306/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.11.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 91/13

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.11.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ­-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2013.
 
Št. 003-02-9/2013-11
 
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-M)

 

1. člen

 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava­rovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A in 63/13 - ZIUPTDSV) se v 1.a členu za besedo »sredstev« dodata vejica in naslednje besedilo »in Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/24/EU).«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 15. člena se:
 
-
6. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»6.
družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic;«;
 
-
21. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»21.
državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo do­voljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uve­ljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje;«.
 
Drugi in tretji odstavek se črtata.
 
Četrti do osmi odstavek postanejo novi drugi do šesti odstavek.
 
V novem četrtem odstavku se v napovednem stavku be­seda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«.
 
V novem šestem odstavku se besedilo »iz prve alinee drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »iz prve alinee četrtega odstavka tega člena«, besedilo »iz druge alinee drugega odstavka tega člena« pa se nadomesti z besedilom »iz druge alinee četrtega odstavka tega člena«.
 

3. člen

 
V 17. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»5.
osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opra­vljajo delo oziroma storitev za plačilo, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, če na podlagi tega dela niso zavarovane za poškodbo pri delu oziroma poklicno bolezen na podlagi točk tega člena, 16. ali 18. člena tega zakona;«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window