Navigacija

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2615/2016, stran 8653 DATUM OBJAVE: 30.9.2016

VELJAVNOST: od 1.10.2016 / UPORABA: od 1.10.2016

RS 62-2615/2016

Verzija 11 / 11

Čistopis se uporablja od 1.10.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 62/16, 67/16, 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22, 4/23, 100/23

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.10.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2615. Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

 
 
Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 74., 77., 79., 80., 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in za izvrševanje 14., 22., 30., 34., 59. in 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) ter na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja ministrica za finance
 

P R A V I L N I K 
o izvajanju Zakona o trošarinah

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1).
 
(2)
S tem pravilnikom se delno izvajajo:
 
1.
Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11. 1993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1880 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 307 z dne 3. 12. 2018, str. 24),
 
2.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/273/EU),
 
3.
Uredba Komisije (EU) 2022/1636 z dne 5. julija 2022 o dopolnitvi Direktive Sveta (EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov, izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1636/EU),
 
4.
Uredba Komisije (EU) št. 2022/1637 z dne 5. julija 2022 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta (EU) 2020/262 v zvezi z uporabo dokumentov v okviru gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine in gibanja trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo ter o določitvi obrazca, ki se uporabi za potrdilo o oprostitvi (UL L št. 247 z dne 23. 9. 2022, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/1637/EU).
 

II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE

 

2. člen

(obračun trošarine)

 
(1)
Trošarinski zavezanec in oseba, ki v skladu z ZTro-1 obračuna trošarino, predloži obračun trošarine za trošarinske izdelke, za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun trošarine, na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa, ločeno za posamezno skupino oziroma vrsto trošarinskih izdelkov:
 
1.
za pivo na obrazcu »Obračun trošarine za pivo« (TRO-ALK1),
 
2.
za alkohol in alkoholne pijače (razen piva) na obrazcu »Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva« (TRO-ALK2),
 
3.
za tobačne izdelke na obrazcu »Obračun trošarine za tobačne izdelke« (TRO-TOB),
 
4.
za energente na obrazcu »Obračun trošarine za energente« (TRO-E1),
 
5.
za energente – trda goriva na obrazcu »Obračun trošarine za trda goriva« (TRO-E2),
 
6.
za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja na obrazcu »Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja« (TRO-E3),
 
7.
za biogoriva na obrazcu »Obračun trošarine za biogoriva« (TRO-CBIO).
 
(2)
Obrazci iz prejšnjega odstavka vsebujejo naslednje:
 
1.
identifikacijske podatke vložnika obračuna,
 
2.
davčno obdobje,
 
3.
vrsto in količino trošarinskih izdelkov in podrobnejše podatke o trošarinskem izdelku,
 
4.
odbitek od trošarinske obveznosti, do katerega ima vložnik pravico v skladu z 19. členom ZTro-1,
 
5.
obveznost za davčno obdobje,
 
6.
znesek za plačilo v eurih in
 
7.
druge podatke glede na status trošarinskega zavezanca ali osebe, ki predloži obračun trošarine.
 
(3)
Trošarinski zavezanec za električno energijo in trošarinski zavezanec za zemeljski plin iz omrežja obračunu trošarine iz prvega odstavka tega člena priložita zbirno poročilo o celotnem prometu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom iz omrežja v davčnem obdobju ter podatke o naknadno ugotovljeni poračunani količini električne energije oziroma zemeljskega plina iz omrežja za pretekla davčna obdobja.
 

3. člen

(obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete)

 
(1)
Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:
 
1.
identifikacijske podatke vložnika,
 
2.
vrsto in količino cigaret oziroma drobno rezanega tobaka na zalogi,
 
3.
drobnoprodajno ceno, veljavno pred spremembo, in novo drobnoprodajno ceno cigaret oziroma drobno rezanega tobaka,
 
4.
razliko trošarine med zneskom že plačane trošarine in zneskom trošarine po novih pogojih za posamezno vrsto izdelkov,
 
5.
kraj in datum evidentiranja zalog ter
 
6.
ime odgovorne osebe.
 
(2)
Če se ob spremembi drobnoprodajne cene cigaret oziroma drobno rezanega tobaka trošarinska obveznost ne poveča, evidentiranja zalog ni treba opraviti.
 

III. OPROSTITEV IN ODPUST PLAČILA TROŠARINE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window