Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3943/2018, stran 12976 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 81-3943/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3943. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2019

 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11 – UPB4,14/13 – popr. UPB4) in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10, 66/15) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 5. 12. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2018.
 
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in ZIPRS1718, 13/18); (v nadaljevanju: ZJF) in v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/18, 50/18, 71/18); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
 
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
PRORAČUN JANUAR–MAREC 2019
1
2
3
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.679.520,81
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.602.705,55
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
3.144.266,64
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.379.780,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
560.739,16
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
194.664,47
706
DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
9.083,01
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
458.438,91
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
314.924,74
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.178,84
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
5.278,18
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
793,53
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
135.263,62
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
51.244,83
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
9.973,43
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
41.271,40
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
25.570,43
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
25.570,43
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
0,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.377.667,71
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.301.891,67
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
361.336,79
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
59.754,49
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
865.756,21
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
15.044,18
409
REZERVE
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.445.713,37
410
SUBVENCIJE
0,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM GOSPODINJSTVOM
835.330,71
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
106.728,62
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
503.654,04
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
626.513,27
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
626.513,27
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
3.549,40
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
3.549,40
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
301.853,10
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
174.983,45
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
174.983,45
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
126.869,65
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–174.983,45
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–301.853,10
 
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
728.018,84
 
9009 - SPLOŠNI SKLAD
ZA DRUGO (ocena)
900.000,00
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window