Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-678/2018, stran 2569 DATUM OBJAVE: 9.3.2018

VELJAVNOST: od 24.3.2018 / UPORABA: od 24.3.2018

RS 16-678/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 16/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

678. Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZureP-2) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2) sprejme državni prostorski načrt za železniško progo Maribor–Šentilj (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt je februarja 2018 pod številko projekta 10021 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Maribor, Občini Pesnica in Občini Šentilj.
 
(3)
Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje (odločba št. 35409-143/2010-MOP/62 z dne 5. 2. 2018) v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja na podlagi okoljskega poročila, ki ga je izdelal VGB Maribor pod št. 3310/11.
 
(4)
Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker v postopku državnega prostorskega načrta ni bilo mogoče zagotoviti vseh vsebin za predpisane podlage za izvedbo postopka presoje vplivov na okolje.
 
(5)
Oznake, navedene v 6., 8. do 13. členu, 16., 17., 20. do 26., 30., 32., 36. in 40. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta. Stacionaže, navedene v 8., 9., 12., 21., 22., 23., 24., 26., 30., 32., 36. in 40. členu te uredbe, so stacionaže železniške proge iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 
-
odsek železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja z gradnjo drugega tira in prestavitvijo obstoječega tira na posameznih odsekih, z vsemi objekti, napravami in ureditvami, potrebnimi za nemoteno delovanje železniške proge;
 
-
rekonstrukcija železniških postaj Pesnica in Šentilj ter prestavitev železniškega postajališča Cirknica;
 
-
deviacije državnih, občinskih in nekategoriziranih cest ter nove dostopne ceste;
 
-
ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij;
 
-
ureditev lokacij za vnos viškov zemeljskega izkopa v tla (v nadaljnjem besedilu: lokacije viškov izkopa) z ureditvami na dovoznih poteh do teh lokacij;
 
-
spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve prostora ob železniških tirih in obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč;
 
-
objekti in ureditve za varstvo okolja;
 
-
drugi ukrepi in ureditve, povezani z načrtovanimi ureditvami.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window