Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-3350/2010, stran 9195 DATUM OBJAVE: 26.7.2010

VELJAVNOST: od 10.8.2010 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 61-3350/2010

Verzija 24 / 25

Čistopis se uporablja od 1.1.2024 do 30.11.2025. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 14/13, 99/13, 90/15, 82/16, 88/16, 31/18, 73/18, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 117/22 - ZZUOPD, 84/23 - ZDOsk-1, 95/23 - ZIUOPZP

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2024
    DO 30.11.2025
 
 

3350. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)

 
Razglašam Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2010.
 
Št. 003-02-7/2010-14
 
Ljubljana, dne 21. julija 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pravico do denarne socialne pomoči in pravico do varstvenega dodatka, upravičence ali upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) po tem zakonu, pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, njuno višino, obdobje dodelitve, način usklajevanja in izplačevanja, postopek ugotavljanja neupravičeno prejete denarne socialne pomoči in njegove posledice, financiranje, nadzor in zbirko podatkov.
 

1.a člen

(pojmi, uporabljeni v tem zakonu)

 
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
lastni dohodek – dohodek, ki se upošteva po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, in na način, določen v tem zakonu
 
2.
družinski član ali članica (v nadaljnjem besedilu: družinski član) – oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 

2. člen

(osebe, ki sta jim namenjena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek)

 
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta socialno varstvena prejemka, namenjena tistim posameznikom ali posameznicam (v nadaljnjem besedilu: posamezniki), ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window