Navigacija

Pravila za delovanje trga z električno energijo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 163-4211/2022, stran 13774 DATUM OBJAVE: 27.12.2022

VELJAVNOST: od 1.1.2023 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 163-4211/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4211. Pravila za delovanje trga z električno energijo

 
 
Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 94. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in soglasja Agencije za energijo št. 441-19/2022/14 z dne 15. 12. 2022 Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. izdaja
 

P R A V I L A  
za delovanje trga z električno energijo 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Pravila za delovanje trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: pravila) podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z električno energijo v delu, ki se nanaša na:
 
-
upravljanje bilančne sheme trga z električno energijo;
 
-
evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb;
 
-
izvajanje bilančnega obračuna;
 
-
izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z nalogami iz prejšnjih alinej in
 
-
zbiranje, analizo in objavo podatkov z namenom zagotavljanja preglednosti delovanja trga z električno energijo.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, pomenijo:
 
1.
bilančna podskupina: je skupina članov bilančne sheme, ki se ustanovi za namene izravnave odstopanj, poslovanja odgovornega bilančne podskupine na trgu z električno energijo z ureditvijo bilančne odgovornosti ter obvladovanja in upravljanja s tveganji odstopanj odgovornega in članov bilančne podskupine in predstavlja agregacijski subjekt znotraj bilančne skupine oziroma podskupine;
 
2.
bilančna pripadnost:je pripadnost prevzemno-predajnega mesta posameznemu članu bilančne sheme, ki se vzpostavi z evidentiranjem odprte pogodbe;
 
3.
bilančna shema: je hierarhična ureditev trga z električno energijo, kjer so razmerja med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc prilivov in odlivov članov bilančne sheme enolično določeni s pogodbami o članstvu v bilančni shemi;
 
4.
bilančna skupina: je skupina članov bilančne sheme, ki jo zastopa odgovorni bilančne skupine in ki se ustanovi za namene izravnave odstopanj, poslovanja odgovornega bilančne skupine na trgu z električno energijo z ureditvijo bilančne odgovornosti, obvladovanja in upravljanja s tveganji odstopanj odgovornega in hierarhično nižjih članov bilančne skupine ter kot taka predstavlja subjekt bilančnega obračuna;
 
5.
bilančni obračun: je obračun odstopanj bilančnih skupin, v okviru katerega se določijo količine odstopanj, izračunane s primerjavo tržnega plana bilančnih skupin in njihove celotne realizacije, vsebuje pa tudi finančne vrednosti odstopanj;
 
6.
celotna obratovalna napoved bilančne skupine: je agregirana obratovalna napoved bilančne skupine, ki jo izračuna operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napovedi prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo bilančni skupini in hierarhično nižjim članom bilančne skupine;
 
7.
člani bilančne sheme: so odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin;
 
8.
depozitni račun: je račun, ki ga operater trga odpre pri poravnalni banki in je namenjen predložitvi finančnih kritij udeležencev finančne poravnave;
 
9.
energetska borza: je organizirana izmenjava povpraševanj po nakupu s ponudbami po dobavi električne energije in energentov ter trgovanje s standardiziranimi produkti za dan časovni okvir, ki pod enakimi pogoji omogoča sodelovanje vsakemu borznemu članu ter zagotavlja pregledno in nediskriminatorno oblikovanje cene za posamezni posel;
 
10.
energetska skupnost: je energetska skupnost državljanov po zakonu, ki ureja trg z električno energijo, ali skupnost na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba, po zakonu, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije;
 
11.
evidenca odprtih pogodb: je enolična evidenca veljavno evidentiranih odprtih pogodb, katere sestavna dela sta seznam prevzemno-predajnih mest in njihova pripadnost posameznemu članu bilančne sheme skupaj s pripadajočimi identifikatorji entitet, ki je vodena na merilnih točkah;
 
12.
evidenca pogodb o članstvu v bilančni shemi: je evidenca veljavno evidentiranih bilančnih pogodb in pogodb o izravnavi, katere sestavni del sta seznam članov bilančne sheme in bilančna shema;
 
13.
evidenca zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti: je seznam evidentiranih zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti na mejah z drugimi sistemskimi operaterji prenosnega omrežja;
 
14.
evidenca zaprtih pogodb: je evidenca veljavno evidentiranih zaprtih pogodb;
 
15.
evidentiranje:je vpis pravno relevantnih dejstev pogodbenih in navidezno pogodbenih odnosov članov bilančne sheme v register operaterja trga z električno energijo;
 
16.
finančno kritje: je jamstvo, ki ga morajo predložiti udeleženci finančne poravnave za zagotavljanje izvršitve njihovih finančnih obveznosti;
 
17.
gibljivo finančno kritje: je finančno kritje, ki ga morajo predložiti udeleženci finančne poravnave in ga operater trga izračunava na osnovi dodatne izpostavljenosti udeleženca finančne poravnave;
 
18.
imenovani operater trga z električno energijo: je družba, imenovana s strani Agencije za energijo za izvajanje nalog v zvezi z enotnim spajanjem trgov;
 
19.
izjava o sklenitvi pogodbe o izravnavi: je izjava, ki je podlaga za uvrstitev posameznih hierarhično nižjih članov bilančne skupine ali podskupine v bilančno shemo in ki jo podpišejo oseba, ki vstopa v bilančno shemo in obstoječi član bilančne sheme ter v primeru vključitve v bilančno podskupino tudi hierarhično nadrejeni odgovorni bilančne skupine;
 
20.
notranja informacija: je informacija, ki ni bila razkrita javnosti in se posredno ali neposredno nanaša na enega ali več veleprodajnih energetskih proizvodov in bi v primeru razkritja javnosti verjetno lahko pomembno vplivala na veleprodajne cene teh energetskih proizvodov, skladno z Uredbo (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1227/2011/EU);
 
21.
obratovalna napoved: je napoved oddaje in odjema električne energije člana bilančne sheme za prevzemno-predajno mesto ali skupino prevzemno-predajnih mest, za katere ima sklenjeno odprto pogodbo;
 
22.
odgovorni bilančne podskupine: je pravna ali fizična oseba, ki s sklenitvijo pogodbe o izravnavi ustanovi bilančno podskupino, za katero je odgovorna hierarhično višjemu članu bilančne sheme in operaterju trga v procesu prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave odstopanj in bilančnega obračuna ter v procesu izmenjave potrebnih informacij z operaterjem trga;
 
23.
odgovorni bilančne skupine: je pravna ali fizična oseba, ki s sklenitvijo bilančne pogodbe ustanovi bilančno skupino, za katero je odgovorna operaterju trga v procesu prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave odstopanj in bilančnega obračuna ter v procesu izmenjave potrebnih informacij z operaterjem trga;
 
24.
osnovno finančno kritje: je finančno kritje za pokrivanje finančnih obveznosti udeleženca finančne poravnave, ki izhajajo iz bilančnega obračuna;
 
25.
ponudnik storitev izravnave: je ponudnik storitev izravnave na izravnalnem trgu, skladno s pravili elektrooperaterjev;
 
26.
poravnalna banka: je poslovna banka, preko katere poteka finančna poravnava obveznosti, ki izhajajo iz bilančnega obračuna in pri kateri se vodijo finančna kritja predložena v obliki denarnih depozitov;
 
27.
poravnalni dan: je dan, določen za poravnavo finančnih obveznosti bilančnega obračuna;
 
28.
poravnalni račun: je račun, odprt pri poravnalni banki, preko katerega se izvajajo vsa vplačila in izplačila iz naslova finančne poravnave bilančnega obračuna;
 
29.
preostali diagram: je preostali diagram odjema distribucijskega območja, z uporabo katerega se oceni odjem nemerjenih odjemalcev in predstavlja preostanek odjema električne energije, po odštetju vrednosti ocenjenih izgub ter realiziranega odjema vseh merjenih odjemalcev od celotnega odjema distribucijskega območja;
 
30.
račun: je pri finančni poravnavi bilančnega obračuna račun ali dobropis;
 
31.
register operaterja trga z električno energijo: je evidenca, v kateri se v skladu s pravili evidentirajo pogodbe o članstvu v bilančni shemi, odprte pogodbe in zaprte pogodbe;
 
32.
trg z električno energijo: je trg z električno energijo v Republiki Sloveniji, ki je hierarhično urejen v bilančno shemo, v kateri so razmerja med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc prilivov in odlivov članov bilančne sheme enolično določena s pogodbami o članstvu v bilančni shemi;
 
33.
tržni plan: je plan pozicije posameznega člana bilančne sheme na trgu z električno energijo za vsak obračunski interval, ki je rezultat vseh sklenjenih zaprtih pogodb člana bilančne sheme in hierarhično nižjih članov bilančne sheme, ki ga izdela operater trga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb;
 
34.
udeleženec finančne poravnave: je odgovorni bilančne skupine, ki je odgovoren za poravnavo finančnih obveznosti v skladu s temi pravili;
 
35.
udeleženec trga z električno energijo:je pravna ali fizična oseba, ki posluje na trgu z električno energijo;
 
36.
udeleženec trga z energijo: je pravna ali fizična oseba, ki posluje na trgu z energijo;
 
37.
vozni red: je vozni red prenosnega in distribucijskega omrežja, ki ga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi sestavi operater trga in ga pošlje sistemskemu operaterju;
 
38.
vozni red izmenjav s tujino: je agregiran vozni red izmenjav električne energije s sosednjimi omrežji, ki se izračuna s seštevanjem evidentiranih zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti na posamezni meji z drugimi sistemskimi operaterji prenosnega omrežja;
 
39.
vozni red območij distribucijskega omrežja: je agregiran vozni red območij distribucijskega omrežja, ki ga izračuna operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napovedi vseh prevzemno-predajnih mest na posameznem območju distribucijskega omrežja;
 
40.
vozni red prenosnega omrežja: je agregiran vozni red prenosnega omrežja, ki ga izračuna operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napovedi vseh prevzemno- predajnih mest na prenosnemu omrežju;
 
41.
vrednost neizvedene aktivacije: pomeni referenčno ceno izravnalne energije, ki jo izračuna sistemski operater za posamezne obračunske intervale in se jo uporabi v obračunskih intervalih, v katerih ni bilo aktivirane rezerve izravnalne energije v nobeno smer.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v teh pravilih, ki niso opredeljeni s temi pravili, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja oskrbo z električno energijo.
 

3. člen

(seznam kratic)

 
Kratice, uporabljene v teh pravilih, pomenijo:
 
-
aRPF: avtomatska rezerva za povrnitev frekvence (angl. aFRR);
 
-
PVF: proces za vzdrževanje frekvence;
 
-
PSI: ponudnik storitve izravnave;
 
-
RN: rezerva za nadomestitev (angl. RR);
 
-
RPF: rezerva za povrnitev frekvence (angl. FRR);
 
-
rRPF: ročna rezerva za povrnitev frekvence (angl. mFRR);
 
-
RVF: rezerva za vzdrževanje frekvence (angl. FCR).
 

II. TRG Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window