Navigacija

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-4554/2010, stran 12921 DATUM OBJAVE: 29.10.2010

VELJAVNOST: od 30.10.2010 / UPORABA: od 30.10.2010

RS 85-4554/2010

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.4.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/10, 27/12 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 8.2.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.4.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4554. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O)

 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O), ki ga je sprejel Državni zbor Re­publike Slovenije na 28. izredni seji dne 7. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-2
 
Ljubljana, dne 28. oktobra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-O)

 

1. člen

 
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 98/09 - ZIUZGK, 13/10 in 59/10) se besedilo 42. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spre­membe in dopolnitve so sklenjene, ko jih podpišejo Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov jav­nega sektorja, ki predstavljajo najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja.
 
(2)
V primeru, da kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve niso sklenjene v skladu s prejšnjim odstavkom, za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev zadostuje tudi, če jih podpišejo Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti javnega sektorja, katerih skupno število članstva presega 40% zaposlenih v javnem sektorju, za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor.
 
(3)
Pri ugotavljanju pogojev iz prvega in drugega odstav­ka tega člena se upoštevajo dejavnosti, za katere so določene plačne skupine v 7. členu tega zakona.
 
(4)
Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektor­ju, s sklepom ugotovi izpolnitev pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena. Sklep se objavi v Uradnem listu Repu­blike Slovenije hkrati s kolektivno pogodbo za javni sektor ali z njenimi spremembami in dopolnitvami. Če ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, ugotovi, da pogoji za uveljavitev kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev niso izpolnjeni, o tem obvesti repre­zentativne sindikate za javni sektor.
 
(5)
Izpolnitev pogojev iz prvega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ministrstva, pristojnega za izdajo odločb o reprezentativnosti sindikatov.
 
(6)
Izpolnitev pogojev iz drugega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi podatkov iz 38. člena tega zakona in evidenc o zaposlenih delavcih, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja evidence na področju dela, ko podatek v skladu z 38. členom tega zakona ni dostopen, ter podatkov reprezen­tativnih sindikatov, ki so podpisali kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve, oboje po stanju za zadnji mesec, za katerega so dostopni podatki pred podpisom kolektivne pogodbe za javni sektor ali njenih sprememb in dopolnitev.
 
(7)
Če ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, ugotovi, da kolektivne pogodbe za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve ni podpisala večina reprezen­tativnih sindikatov javnega sektorja, najkasneje v treh dneh po izteku roka za podpis pozove reprezentativne sindikate, ki so podpisali kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve, da najkasneje do dne, ki je določen v pozivu, predložijo izjavo, iz katere je razvidno število članov reprezentativnega sindikata.
 
(8)
Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektor­ju, najkasneje v roku treh dni po prejemu izjave iz prejšnjega odstavka pozove reprezentativne sindikate javnega sektorja, ki so posredovali izjavo, da predložijo pristopne izjave članov reprezentativnega sindikata po pooblaščeni osebi na vpogled na sedežu ministrstva, pristojnega za plače v javnem sektor­ju. Pooblaščena oseba ministrstva neposredno ob predložitvi pristopnih izjav, v prisotnosti pooblaščene osebe reprezenta­tivnega sindikata, ugotovi število predloženih pristopnih izjav in na podlagi tega resničnost navedbe o številu članstva v reprezentativnem sindikatu, kar potrdi z uradnim zaznamkom na predloženi izjavi. Osebne podatke o članih reprezentativnih sindikatov, je pooblaščena oseba ministrstva dolžna varovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 
(9)
Predložene pristopne izjave se po končanem po­stopku štetja vrnejo pooblaščeni osebi reprezentativnega sindikata.
 
(10)
Reprezentativni sindikat, ki je podpisal kolektivno pogodbo za javni sektor ali njene spremembe in dopolnitve, ni dolžan posredovati dokumentacije v skladu s sedmim in osmim odstavkom tega člena. Sindikat, ki ne predloži doku­mentacije, se ne upošteva pri ugotavljanju pogojev iz drugega odstavka tega člena.
 
(11)
Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo pove­čanje finančnih obveznosti, razen za kolektivno pogodbo iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, mora biti dogovorjena najkasneje 30 dni pred rokom, določenim za predložitev pre­dloga državnega proračuna državnemu zboru.«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

2. člen

 
(1)
Določbe tega zakona se uporabljajo za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor oziroma njenih sprememb in dopolnitev, sklenjenih po uveljavitvi tega zakona.
 
(2)
Vlada Republike Slovenije v treh dneh po uveljavitvi tega zakona ponovno pozove reprezentativne sindikate jav­nega sektorja k podpisu Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Za ugotavljanje pogojev za njegovo sklenitev se uporabijo določbe tega zakona.
 

3. člen

 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura­dnem listu Republike Slovenije.
 
 • topic_Lex_Register
 • topic_DRŽAVNA_UREDITEV_REPUBLIKE_SLOVENIJE
 • topic_DELOVNOPRAVNA_UREDITEV,_SOCIALNA_POLITIKA_in_POKOJNINSKI_SISTEM
 • topic_Delovna_razmerja,_Sindikati,_Varstvo_pri_delu
 • topic_Plače_in_nadomestila_plač
 • topic_Organi_Republike_Slovenije
 • topic_Uprava
 
Št. 110-06/10-41/40
 
Ljubljana, dne 7. septembra 2010
 
EPA 1254-V
 
Državni zbor Republike Slovenije dr. Pavel Gantar l.r. Predsednik

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window