Navigacija

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-4190/2018, stran 13453 DATUM OBJAVE: 28.12.2018

VELJAVNOST: od 1.1.2019 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 84-4190/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 84/18

Časovnica

Na današnji dan, 28.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4190. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), ki je posledica nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO) ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, njene plačnike, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja ter merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve.
 
(2)
Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in elektronske opreme (v nadaljenjem besedilu: EEO), vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi, in zaradi uporabe prenosnih baterij in akumulatorjev ter posledično nastajanja OEEO ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ter je prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Določbe te uredbe se uporabljajo za EEO, prenosne baterije in akumulatorje, ki se uvrščajo v razrede iz I. točke priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Za uvrščanje EEO, prenosnih baterij in akumulatorjev v razrede iz I. točke priloge 1 te uredbe se uporablja okvirni seznam EEO, prenosnih baterij in akumulatorjev iz II. točke priloge 1 te uredbe.
 
(2)
Ministrstvo, pristojno za okolje, na svojih spletnih straneh objavi podrobnejši seznam EEO in prenosnih baterij ter akumulatorjev, iz katerih nastajajo OEEO, odpadne prenosne baterije in akumulatorji, vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature, kamor se razvrščajo posamezni proizvodi EEO, prenosne baterije in akumulatorji v skladu predpisi, ki urejajo carine, in z razredi iz priloge 1 te uredbe, v katere se uvrščajo EEO, prenosne baterije in akumulatorji.
 
(3)
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se ta uredba ne uporablja za:
 
1.
EEO, ki se uporablja za varstvo bistvenih interesov varnosti države, vključno z orožjem, strelivom in vojnim materialom, namenjeno za izrecno vojaške namene;
 
2.
EEO, ki je posebej načrtovana in nameščena kot del druge vrste opreme, ki ni predmet te uredbe in je namenjena le kot del te opreme;
 
3.
žarnice z žarilno nitko;
 
4.
EEO ter baterije in akumulatorje, namenjene za uporabo v vesolju;
 
5.
velika nepremična industrijska orodja;
 
6.
velike nepremične naprave, razen opreme, ki je v teh napravah, vendar ni posebej načrtovana in nameščena kot del teh naprav;
 
7.
potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen električnih dvokolesnih vozil brez homologacije;
 
8.
necestne premične stroje, ki so na voljo izključno za profesionalno uporabo;
 
9.
EEO, ki je namenjena izključno za raziskave in razvoj ter je na voljo le na podlagi izmenjave med podjetji;
 
10.
medicinske pripomočke ter diagnostične medicinske pripomočke in vitro, če se predvideva, da bodo pred koncem življenjske dobe inficirani, in aktivne medicinske pripomočke za vsaditev;
 
11.
baterije in akumulatorje v opremi, ki je povezana z varstvom bistvenih interesov varnosti države, v orožju, strelivu in vojaškem materialu, razen za proizvode, ki niso predvideni za izrecno vojaške namene.
 
(4)
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se okoljska dajatev ne plačuje za EEO, prenosne baterije in akumulatorje, ki so izneseni z ozemlja RS ali izvoženi z območja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ne glede na to, ali so proizvedeni v RS, uvoženi iz tretjih držav ali pridobljeni iz drugih držav članic EU.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
EEO je EEO iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo;
 
2.
končni uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki kot zadnji uporabnik EEO zavrže, mora zavreči ali želi zavreči kot OEEO ali pri kateri zaradi uporabe prenosnih baterij in akumulatorjev nastajajo odpadne baterije in akumulatorji;
 
3.
odpadna prenosna baterija ali akumulator je odpadna prenosna baterija ali akumulator iz predpisa, ki ureja ravnanje z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji;
 
4.
OEEO je OEEO iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo;
 
5.
pooblaščeni zastopnik proizvajalca je zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
 
6.
prenosne baterije in akumulatorji so prenosne baterije in akumulatorji iz predpisa, ki ureja ravnanje z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji;
 
7.
proizvajalec je proizvajalec EEO in proizvajalec prenosnih baterij ali akumulatorjev;
 
8.
proizvajalec EEO je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
 
a)
ima ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo prek svetovnega spleta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:
 
-
sedež v RS in proizvaja EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko ali je EEO zasnoval ali izdelal in jo nato trži pod svojim imenom ali blagovno znamko na ozemlju RS,
 
-
sedež v RS in na ozemlju RS pod svojim imenom ali blagovno znamko preprodaja EEO, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji. Preprodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na EEO vidna blagovna znamka proizvajalca, kot je določena v prejšnji alineji,
 
-
sedež v RS in v okviru dejavnosti daje na trg v RS EEO iz tretje države ali druge države članice EU oziroma
 
b)
pridobi EEO v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;
 
9.
proizvajalec prenosnih baterij ali akumulatorjev je:
 
a)
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov, na ozemlju RS zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet prenosne baterije ali akumulatorje, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v naprave,
 
b)
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju RS daje prvič v promet prenosne baterije ali akumulatorje, pridobljene v drugih državah članicah EU, uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju RS, vključno s tistimi baterijami in akumulatorji, ki so vgrajeni v naprave, oziroma
 
c)
oseba, ki pridobi prenosne baterije in akumulatorje v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in jih zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik.
 

II. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE PROIZVAJALCEV OZIROMA POOBLAŠČENIH ZASTOPNIKOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window