Navigacija

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-2511/2022, stran 7615 DATUM OBJAVE: 25.7.2022

VELJAVNOST: od 26.7.2022 / UPORABA: od 26.7.2022

RS 100-2511/2022

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.8.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 - ZNUNBZ, 76/23

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2511. Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS)

 
Razglašam Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. 7. 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-155
 
Ljubljana, dne 22. julija 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA (ZNUZSZS)

 

I. DEL SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
S tem zakonom se zaradi odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in nedopustno dolgih čakalnih dob, nastalih zlasti zaradi preprečevanja in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ter z namenom zagotoviti zadostne zmogljivosti (kader, oprema, prostor) za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema na način, da je prebivalstvu Republike Slovenije zagotovljena enakopravna, primerna, kakovostna in varna zdravstvena obravnava,
 
1.
spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:
 
-
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZZDej),
 
-
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, 73/19 – ZZDej-L, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K),
 
-
Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20; v nadaljnjem besedilu: ZPacP),
 
-
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ),
 
2.
odstopa od določb ZZDej in ZZVZZ,
 
3.
določajo začasni ukrepi na področju čakalnih dob in poklicev v zdravstveni dejavnosti.
 

II. DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti

 

2. člen

 
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) se besedilo 25. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Javni zdravstveni zavod na primarni ravni ustanovi samoupravna lokalna skupnost s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ustanoviteljske pravice in obveznosti samoupravne lokalne skupnosti uresničuje občinski svet, če s predpisi, ki urejajo področje lokalne samouprave, ni določeno drugače.
 
Javni zdravstveni zavod na sekundarni in terciarni ravni ustanovi Republika Slovenija po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije uresničuje Vlada Republike Slovenije, predloge v zvezi z uresničevanjem ustanoviteljskih pravic in obveznosti pa daje ministrstvo, pristojno za zdravje.
 
Mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se zahteva tudi za spremembo dejavnosti in za prenehanje javnega zdravstvenega zavoda.«.
 

3. člen

 
V 28. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
 
»Zdravstveni zavod, ki ga ustanovi samoupravna lokalna skupnost, upravlja svet zavoda, ki je sestavljen iz predstavnikov:
 
-
ustanovitelja,
 
-
delavcev zavoda,
 
-
zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
 
V svet zavoda ne sme biti imenovana oseba, pri kateri obstaja nasprotje interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, pri čemer ob imenovanju podpiše izjavo o odsotnosti obstoja nasprotja interesov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window