Navigacija

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-819/2018, stran 2878 DATUM OBJAVE: 23.3.2018

VELJAVNOST: od 24.3.2018 / UPORABA: od 24.3.2018

RS 19-819/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

819. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice

 
 
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 136. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) ter drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice

 

I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

 

1. člen

(predmet koncesije)

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termalne vode (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz vrtine V-11/13 (ID znak: 1495–480/8-0; koordinate X: 68152,69, Y: 504912,67, Z: 180,01).
 
(2)
Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe termalne vode iz vrtine V-11/13, je 95.000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne vode iz vrtine V-11/13 je 32,3 l/s.
 
(3)
Koncesija se podeli za rabo termalne vode za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. in za rabo vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
 
(4)
Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
 
(5)
Območje koncesije obsega območje vrtine V-11/13 in zajema termalno vodo iz vodnega telesa termalne vode »Dolenjski kras« (VTPodV_1011), in sicer iz tretjega vodonosnika.
 
(6)
Napajalno območje vrtine V-11/13 in meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

 

2. člen

(začetek in trajanje koncesije)

 
(1)
Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
 
(2)
Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
 
(3)
Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki ureja vode.
 

3. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

 
Koncesija se podeli osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti kopališč;
 
-
ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami;
 
-
proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
 
-
ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
 
-
ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window