Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (SZ-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3719/2011, stran 11302 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

RS 87-3719/2011

 
 

3719. Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (SZ-1B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (SZ-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanj­skega zakona (SZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-7
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-1B)

 

1. člen

 
V Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS in 56/11 - odločba US) se v 175. členu naslov spremeni tako, da se glasi: »(izenačevanje pravic)« in črta besedilo, ki se glasi: »Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na hišniških stanovanjih in«.
 

2. člen

 
Za 175. členom se doda novi 175.a člen, ki se glasi:
 

»175.a člen

(pravice iz bivših hišniških stanovanj)

 
Prejšnji imetniki stanovanjske pravice ali prejšnji imetniki pravice začasne uporabe stanovanja na hišniškem stanovanju (v nadaljnjem besedilu: prejšnji imetniki), ki:
 
-
so na dan uveljavitve Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 - popr., 21/94, 23/96, 1/00 - odločba US, 22/00 - ZJS in 87/02 - SPZ; v nadaljnjem besedilu: Sta­novanjski zakon (SZ)), prebivali v hišniškem stanovanju ter opravljali hišniška dela, povezana s stavbo, ali
 
-
so hišniška dela prenehali opravljati pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona (SZ) iz razlogov, ki niso bili na njihovi strani, pa jim stanodajalec oziroma stanovanjska skupnost ni zagotovila drugega primernega stanovanja, ali
 
-
so se upokojili pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona (SZ), ali
 
-
so se upokojili, ali iz razlogov, ki niso na njihovi strani, prenehali opravljati hišniška dela po uveljavitvi Stanovanj­skega zakona (SZ), pa jim lastniki hišniškega stanovanja niso zagotovili najem drugega primernega neprofitnega sta­novanja,
 
in v stanovanju še prebivajo, imajo naslednje pravice:
 
1.
če se etažni lastniki odločijo za prodajo stanovanja, imajo prejšnji imetniki predkupno pravico pri nakupu stanovanja pred vsemi drugimi predkupnimi upravičenci. Za ugotavljanje soglasja za prodajo se uporabljajo določbe tega zakona o od­ločanju etažnih lastnikov o poslih, ki presegajo okvir rednega upravljanja, glede pogojev odkupa pa se smiselno uporabljajo določbe 173. člena tega zakona,
 
2.
če se prejšnji imetniki odločijo, da bi si zagotovili drugo lastniško stanovanje ali stanovanjsko hišo, imajo pravico zah­tevati, da se jim za vrednost hišniškega stanovanja zagotovijo nadomestila pod pogoji in na način, določen v 173. členu tega zakona,
 
3.
če za hišniško stanovanje, v katerem prebivajo, plaču­jejo tržno najemnino, imajo pravico do subvencije najemnine v skladu s 40. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08).«.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window