Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-730/2017, stran 2128 DATUM OBJAVE: 31.3.2017

VELJAVNOST: od 15.4.2017 / UPORABA: od 15.4.2017

RS 15-730/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.4.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/17

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.4.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

730. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. marca 2017.
 
Št. 003-02-3/2017-2
 
Ljubljana, dne 29. marca 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1J)

 

1. člen

 
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) se v drugem odstavka 2. člena v drugi alineji za zaklepajem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L št. 330 z dne 15. 11. 2014, str. 1)«.
 

2. člen

 
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih (v nadaljnjem besedilu: beseda Slovenija) je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
 
(2)
Vlada lahko po prostem preudarku dovoli družbi uporabo besede Slovenija, pri tem pa preveri, če:
 
-
ima družba izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti;
 
-
družba ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
 
-
družba opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena.
 
(3)
Šteje se, da je dejavnost večjega pomena, če družba uspešno posluje in deluje družbeno odgovorno. Pri tem vlada upošteva zlasti:
 
1.
dejavnost, dosedanje poslovanje in finančni položaj družbe;
 
2.
usmerjenost družbe k razvoju in rasti.
 
(4)
Pri družbi v ustanavljanju vlada večji pomen dejavnosti presoja na podlagi vizije in poslanstva družbe, razvojne in trajnostne usmerjenosti družbe, analize trga, ciljnih trgov, ključnih področij delovanja družbe, finančne projekcije, načrta dela in zaposlovanja ter drugo.
 
(5)
V primeru družbe, katere večinski lastniki so tuje pravne ali fizične osebe, pri izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija vlada dodatno upošteva tudi, ali:
 
-
je njena obvladujoča družba koncern ali multinacionalka oziroma družba v okviru multinacionalke;
 
-
ima koncern ali multinacionalka mednarodni ugled;
 
-
gre za koncern ali multinacionalko, ki v firmah svojih odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.
 
(6)
Dovoljenje vlade je potrebno tudi, če se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).
 
(7)
Vlada lahko odvzame dovoljenje, če ugotovi, da družba pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s tem krni ugled Republike Slovenije.«.
 

3. člen

 
V 16. členu se za besedo »živi« črtata vejica in besedilo »ter z dovoljenjem ministra ali ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojnega za javno upravo«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window