Navigacija

Odlok proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-227/2019, stran 412 DATUM OBJAVE: 1.2.2019

VELJAVNOST: od 2.2.2019 / UPORABA: od 2.2.2019

RS 7-227/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/19

Časovnica

Na današnji dan, 14.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.2.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

227. Odlok proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. redni seji dne 31. 1. 2019 sprejel
 

O D L O K
proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
25.901.793,17
70
DAVČNI PRIHODKI
13.773.267,00
 
700 davki na dohodek in dobiček
11.393.607,00
 
703 davki na premoženje
2.010.027,00
 
704 domači davki na blago in storitve
369.633,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.276.018,32
 
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.244.025,52
 
711 takse in pristojbine
21.000,00
 
712 denarne kazni
42.000,00
 
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
17.974,80
 
714 drugi nedavčni prihodki
1.951.018,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.789.000,00
 
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
184.000,00
 
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
5.605.000,00
73
PREJETE DONACIJE
501.300,00
 
730 prejete donacije iz domačih virov
501.300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.489.572,25
 
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
994.439,57
 
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
495.132,68
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
72.635,60
 
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
72.635,60
II.
SKUPAJ ODHODKI
28.187.227,98
40
TEKOČI ODHODKI
5.981.270,61
 
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
1.302.210,84
 
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
211.889,19
 
402 izdatki za blago in storitve
4.267.070,58
 
403 plačila domačih obresti
80.000,00
 
409 sredstva, izločena v rezerve
120.100,00
41
TEKOČI TRANSFERI
9.910.104,71
 
410 subvencije
1.005.143,37
 
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.799.259,19
 
412 transferi neprofitnim organizacijam
1.138.499,00
 
413 drugi tekoči domači transferi
2.967.203,15
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.834.589,66
 
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.834.589,66
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
461.263,00
 
431 investicijski transferi fiz. 
in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
88.000,00
 
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
373.263,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–2.285.434,81
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
303.000,00
 
751 prodaja kapitalskih deležev
303.000,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
 
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
 
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE
 
50
ZADOLŽEVANJE
396.721,00
 
500 zadolževanje
396.721,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
 
55
ODPLAČILO DOLGA
1.189.479,68
 
500 odplačilo domačega dolga
1.189.479,68
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–2.775.193,49
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.775.193,49
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window