Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-2570/2023, stran 7215 DATUM OBJAVE: 2.8.2023

VELJAVNOST: od 3.8.2023 / UPORABA: od 3.8.2023

RS 84-2570/2023

Verzija 2 / 6

Čistopis se uporablja od 1.1.2024 do 31.12.2024. Status čistopisa na današnji dan, 20.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 84/23

Časovnica

Na današnji dan, 20.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2024
    DO 31.12.2024
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2570. Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)

 
Razglašam Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. julija 2023.
 
Št. 003-02-3/2022- 207
 
Ljubljana, dne 29. julija 2023
 
Nataša Pirc Musar predsednica Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk-1)

 

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja sistem dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO), pravice in obveznosti izvajalcev, oseb, zavarovanih za DO, naloge Republike Slovenije in občin v zvezi z DO ter obvezno zavarovanje za DO in vire financiranja DO v Republiki Sloveniji.
 

2. člen

(temeljna načela DO)

 
(1)
Iz obveznega zavarovanja za DO in iz drugih finančnih virov se zavarovanim osebam po načelih univerzalnosti, solidarnosti, enakosti in prepovedi diskriminacije zagotavljajo pravice do DO.
 
(2)
DO se zagotavlja na način, da je vsem upravičencem enako dostopna, uporabna in kakovostna ter da se z njo zagotavljajo storitve DO vsem upravičencem glede na njihove potrebe.
 
(3)
DO se organizira in izvaja v javnem interesu na način, ki zavarovanim osebam omogoča enako razpoložljivost, dostopnost, dosegljivost in kakovost storitev DO ter pravico do neodvisnega in samostojnega življenja upravičencev do DO.
 
(4)
Pravice do DO so pravice, vezane na osebo upravičenca, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati.
 

3. člen

(izvajanje DO kot javne službe)

 
(1)
DO je javna služba, ki se v obsegu in na način, kot ga določa ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi, izvaja izključno v okviru javne mreže.
 
(2)
Izvajanje DO je nepridobitno.
 
(3)
Izvajanje DO poteka pod enakimi pogoji za javne zavode ter druge pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki pridobijo koncesijo na podlagi javnega razpisa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window