Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 139-2448/2020, stran 5707 DATUM OBJAVE: 9.10.2020

VELJAVNOST: od 24.10.2020 / UPORABA: od 1.1.2021

RS 139-2448/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 139/20

Časovnica

Na današnji dan, 8.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2448. Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2020.
 
Št. 003-02-7/2020-7
 
Ljubljana, dne 2. oktobra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2H)

 

1. člen

 
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) se v 7. členu 23. točka dopolni tako, da se za besedilom »obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje« doda besedilo »oziroma dokupljene zavarovalne dobe« ter za besedilom »vendar brez dokupa pokojninske dobe« doda besedilo »po 1. 1. 2013«.
 

2. člen

 
Za 401. členom se doda novi 401.a člen, ki se glasi:
 

»401.a člen

(enakost pravic glede na vplačane prispevke)

 
(1)
Zavarovancem iz 11. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ/83), ki so vplačevali prispevke vsaj v enaki višini kot zavarovanci iz drugega odstavka 10. člena ZPIZ/83, se za obdobja tako plačanih prispevkov zagotavljajo enake pravice iz obveznega zavarovanja kot zavarovancem iz drugega odstavka 10. člena ZPIZ/83.
 
(2)
Uživalec pokojnine, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom upravičen do višje pokojnine, lahko zahteva novo odmero pokojnine. Zavarovanec, ki se mu izplačuje del pokojnine in je v skladu s prejšnjim odstavkom upravičen do višjega dela pokojnine, lahko zahteva novo odmero dela pokojnine.«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window