Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 181-3593/2021, stran 10614 DATUM OBJAVE: 19.11.2021

VELJAVNOST: od 20.11.2021 / UPORABA: od 20.11.2021

RS 181-3593/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.11.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 181/21

Časovnica

Na današnji dan, 23.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.11.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3593. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Janez Poklukar, minister za zdravje in Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović 
in 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič, 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar, 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus, 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić, 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Damir Janeković, 
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić, 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj, 
kot stranka na strani delojemalcev 
skleneta
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

1. člen

(namen sklepanja)

 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva) se sklepa zaradi realizacije 2. člena Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
 

2. člen

(umestitev plačne podskupine E1)

 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18; v nadaljenjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
 
»
 
Šifra DM DELOVNO MESTO TR Šifra N NAZIV PR brez napr. PR z napr.
E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU VII/2 0   35 45
E017002 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1 VII/2 0   40 50
E017003 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2 VII/2 0   38 48
E017004 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATUPPD 3 VII/2 0   37 47
E017005 ZDRAVNIK SEKUNDARIJ VII/2 0   31 41
E017018 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO VII/2 0   41 51
E017019 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 VII/2 0   46 56
E017020 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 VII/2 0   44 54
E017021 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 VII/2 0   43 53
E017022 ZOBOZDRAVNIK VII/2 0   35 45
E017023 ZOBOZDRAVNIK PPD 1 VII/2 0   40 50
E017024 ZOBOZDRAVNIK PPD 2 VII/2 0   38 48
E017025 ZOBOZDRAVNIK PPD 3 VII/2 0   37 47
E017026 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III VII/2 0   38 48
E017027 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 VII/2 0   43 53
E017028 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 VII/2 0   41 51
E017029 ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 VII/2 0   40 50
E017030 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II VII/2 0   40 50
E017031 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 VII/2 0   45 55
E017032 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 VII/2 0   43 53
E017033 ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 VII/2 0   42 52
E017034 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I VII/2 0   41 51
E017035 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 VII/2 0   46 56
E017036 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 VII/2 0   44 54
E017037 ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 VII/2 0   43 53
E017038 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO VII/2 0   46 56
E017039 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1 VII/2 0   51 57
E017040 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2 VII/2 0   49 57
E017041 VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 VII/2 0   48 57
E018001 ZDRAVNIK SPECIALIST II VIII 0   41 51
E018002 ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1 VIII 0   46 56
E018003 ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2 VIII 0   44 54
E018004 ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3 VIII 0   43 53
E018017 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIII 1 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK 53 57
E018017 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIII 2 ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK 49 54
E018017 ZDRAVNIK SVETOVALEC VIII 3 ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ 47 52
E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST VIII 0   45 55
E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 VIII 0   50 57
E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 VIII 0   48 57
E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 VIII 0   47 57
E018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST VIII 0   50 57
E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 VIII 0   55 57
E018024 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 VIII 0   53 57
E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 VIII 0   52 57
 
«.
 

3. člen

(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2, E3 in E4)

 
(1)
V Aneksu se v tretjem odstavku 3. člena uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 4, 6 in 9 spremenijo tako, da se glasijo in dodajo nova delovna mesta, in sicer:
 
»
 
Šifra DM DELOVNO MESTO TR Šifra N NAZIV Plačni razred brez napr. Plačni razred z napr.
E025001 FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI V 0   27 37
E025003 FARMACEVTSKI TEHNIK I V 0   25 35
E025006 FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI I V 0   26 36
E027011 BOLNIŠNIČNI FARMACEVT VII/2     37 47
E027012 VIŠJI FARMACEVT VII/2     40 50
E027013 FARMACEVT SPECIALIZANT VII/2     40 50
 
«.
 
(2)
V Aneksu se v šestem odstavku 3. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
 
»Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
»
 
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR 
z napr.
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
 
21
31
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
 
17
27
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
 
20
30
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
 
23
33
E034005
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
IV
0
 
19
29
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
 
28
38
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
28
38
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
 
29
39
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
 
27
37
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
 
23
33
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
NA TRIAŽI
V
0
 
25
35
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
25
35
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI I
V
0
 
30
40
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI II
V
0
 
27
37
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
V
0
 
29
39
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
 
30
40
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
 
32
42
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
 
29
39
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V MAVČARNI
V
0
 
27
37
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
V
0
 
24
34
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V OPERACIJSKI SOBI
V
0
 
30
40
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
V
0
 
26
36
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
 
27
37
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
 
28
38
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
 
24
34
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
V
0
 
24
34
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
 
28
38
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
 
26
36
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
 
26
36
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK) 
(VI. R.Z.D.)
V
0
 
33
43
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG (NPK) 
(VI. R.Z.D.)
V
0
 
30
40
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
V
0
 
31
41
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER 
V DISPEČERSKEM CENTRU 
V
0
 
30
40
E035032
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
 
32
42
E035033
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
 
30
40
E035034
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
 
27
37
E035035
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
 
27
37
E035036
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PRIMARNI DEJAVNOSTI
V
0
 
24
34
E035037
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
 
26
36
E035038
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJIV V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI 
V
0
 
28
38
E035039
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
 
26
36
E035040
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI 
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
V
0
 
30
40
E037002
DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
 
38
48
E037003
DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
 
35
45
E037004
DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU
VII/1
0
 
41
51
E037005
DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI
VII/1
0
 
35
45
E037006
DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU 
ALI IT III
VII/1
0
 
41
51
E037007
DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE
VII/1
0
 
34
44
E037008
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO 
S CITOSTATIKI
VII/1
0
 
38
48
E037009
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI
VII/1
0
 
38
48
E037010
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
0
 
39
49
E037012
DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST
VII/1
0
 
41
51
E037013
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
34
44
E037014
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
0
 
37
47
E037015
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V ANESTEZIJI
VII/1
0
 
39
49
E037016
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
VII/1
0
 
39
49
E037017
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
VII/1
0
 
36
46
E037018
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
VII/1
0
 
38
48
E037019
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
VII/1
0
 
39
49
E037020
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
VII/1
0
 
41
51
E037021
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
VII/1
0
 
35
45
E037022
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
VII/1
0
 
37
47
E037023
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
VII/1
0
 
33
43
E037024
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
VII/1
0
 
35
45
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
0
 
36
46
E037026
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
VII/1
0
 
33
43
E037027
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
VII/1
0
 
33
43
E037028
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
VII/1
0
 
37
47
E037029
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
 
35
45
E037030
DIPL.BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
36
46
E037031
DIPL.MEDICINSKA SESTRA – DELO 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA
VII/1
0
 
39
49
E037032
DIPL.MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
VII/1
0
 
40
50
E037033
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
 
36
46
E037034
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
38
48
E037035
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
VII/2
0
 
36
46
E037036
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB
VII/2
0
 
36
46
E037037
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
VII/2
0
 
36
46
E037039
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
37
47
E037040
SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
39
49
E037041
DIPL. BABICA V AMBULANTI
VII/1
0
 
32
42
E037042
DIPL.MEDICINSKA SESTRA 
V AMBULANTI 
VII/1
0
 
33
43
E037043
DMS PERFUZIONIST I
VII/1
0
 
44
54
E037044
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
 
36
46
E037045
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/2
0
 
39
49
E037046
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
 
37
47
E037047
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
VII/1
0
 
40
50
E037048
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
 
36
46
E037049
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC)
VII/1
0
 
39
49
E037050
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC)
VII/1
0
 
37
47
E037051
DIPL.MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP 
VII/1
0
 
41
51
E037052
DIPL.MED.SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJ.
VII/1
0
 
40
50
E037901
STROKOVNI VODJA I
VII/1
0
 
47
57
E037902
STROKOVNI VODJA II
VII/1
0
 
46
56
E037903
STROKOVNI VODJA III
VII/1
0
 
45
55
E037904
STROKOVNI VODJA IV
VII/1
0
 
44
54
E037905
STROKOVNI VODJA V
VII/1
0
 
43
53
E037906
STROKOVNI VODJA VI
VII/1
0
 
42
52
E037908
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE I
VII/1
0
 
45
55
E037909
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
VII/1
0
 
44
54
E037910
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
VII/1
0
 
43
53
 
«.
 
(3)
V Aneksu se prvi stavek sedmega odstavka 3. člena spremeni, tako da se glasi:
 
»Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:
 
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
 
Strokovni vodja I:
– od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.
Strokovni vodja II:
– od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja III:
– od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja IV:
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja V:
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja VI:
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali 
– do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo«.
 
(4)
V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena uvrstitve v plačne razrede delovnih mest spremenijo tako, da se glasijo in dodajo nova delovna mesta, in sicer
 
»
 
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
E042001
STREŽNICA V ZDRAVSTVU
II
   
17
27
E042002
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
II
   
17
27
E043004
LABORANT (I) DELO V IOS
III
   
17
27
E043005
LABORANT (II) DELO V IOS
III
   
16
26
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
   
24
34
E045002
EKOLOG I
V
   
24
34
E045003
EKOLOG II
V
   
23
33
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
   
25
35
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
   
25
35
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
   
25
35
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
   
25
35
E045020
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)
V
   
24
34
E045023
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC 
V (II)
V
   
23
33
E045024
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC 
v (III)
V
   
22
32
E045021
LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST
V
   
26
36
E045022
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
   
24
34
E046005
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH
VI
   
29
39
E047035
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR
VII/1
   
35
45
E047036
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II
VII/1
   
33
43
E047037
LOGOPED I
VII/2
   
36
46
E047038
LOGOPED II
VII/2
   
34
44
E047050
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
   
37
47
E047051
PSIHOLOG II
VII/2
   
36
46
E047052
PSIHOLOG III
VII/2
   
34
44
E047067
SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
   
37
47
E047068
SOCIALNI DELAVEC II
VII/2
   
36
46
E047069
SOCIALNI DELAVEC III
VII/2
   
34
44
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
   
40
50
E047071
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE
VII/2
   
40
50
E047079
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III
VII/1
   
31
41
E047080
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE SPECIALIST
VII/2
   
36
46
E047081
LOGOPED – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
   
37
47
E047082
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE
VII/2
   
40
50
E047083
PSIHOLOG I
VII/2
   
37
47
E047084
STROKOVNI SODELAVEC I
VII/2
   
34
44
E047085
STROKOVNI SODELAVEC II
VII/1
   
31
41
E047086
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST
VII/1
   
36
46
E047087
KINEZIOLOG
VII/1
   
31
41
E047088
KINEZIOLOG
VII/2
   
36
46
E047089
DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
VII/1
   
35
45
E047090
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/2
   
37
47
E047091
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/2
   
38
48
E047092
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/2
   
39
49
E047093
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST 
VII/2
   
40
50
E047094
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC 
VII/2
   
40
50
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I
VIII
   
47
57
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II
VIII
   
46
56
E048004
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE
VIII
   
45
55
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
   
43
53
E048027
VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA
VIII
   
51
57
E048028
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I 
VIII
   
47
57
E048029
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I
VIII
   
47
57
E048030
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VIII
   
46
56
E048036
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III
VIII
   
43
53
E049002
MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT
IX
   
47
57
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT
IX
   
47
57
E049008
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V LABORATORIJSKI MEDICINI
IX
   
46
56
 
«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window