Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3681/2018, stran 11611 DATUM OBJAVE: 30.11.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 15.12.2018

RS 76-3681/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 76/18

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.12.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3681. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Sklepa o ugotovitvi stanja in nadaljevanju postopkov priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju (Uradni list RS, št. 29/18) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17) je Svet Mestne občine Kranj na 40. seji dne 19. septembra 2018 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet in podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju (v nadaljevanju: OPPN), ki skladno sprejetemu Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 20/17, 63/17, 1/18 – teh. popr. in 23/18 – popr.) obravnava prostorske ureditve severozahodnega dela Urbanističnega načrta mesta Kranj. OPPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal v aprilu 2018 (dopolnjen osnutek) pod številko projekta 07/2018, ga na podlagi stališč do predhodno prejetih pripomb in predlogov dopolnila ter na podlagi stališč, in sklepov Sveta Mestne občine Kranj v mesecu avgustu 2018 preoblikovala v predlog. Skladno odločbi MOP RS, št. 354-19-64/2004 v postopku priprave in sprejemanja plana ni bilo potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje, izdelano pa je Okoljsko poročilo za OPPN in ustrezne strokovne podlage.
 

2. člen

(vsebina in namen OPPN)

 
OPPN določa območje obravnave, upoštevajoč določila Izvedbenega prostorskega načrta MOK, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, podlage za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev z usmeritvami za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 

3. člen

(sestava OPPN)

 
OPPN sestavlja tekstualni in grafični del.
 
(A) Tekstualni del
 
Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega načrtovalca. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju obsega sledečo vsebino:
 
(1)
Splošne določbe
 
(2)
Opis prostorske ureditve
 
(3)
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
(4)
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
(5)
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
(6)
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
 
(7)
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
(8)
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
(9)
Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalnih in tehničnih rešitev
 
(10)
Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta
 
(11)
Končne določbe
 
(B) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
 
(1)
Izsek iz veljavnega OPN Mestne občine Kranj s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
 
(2)
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
 
(3)
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
 
(4)
Zazidalno (ureditveno) situacijo
 
(5)
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
 
(6)
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave ter kulturne dediščine
 
(7)
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom
 
(8)
Načrt parcelacije (prikaz funkcionalnih enot/celot)
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window