Navigacija

Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2297/2017, stran 6578 DATUM OBJAVE: 8.9.2017

VELJAVNOST: od 23.9.2017 / UPORABA: od 23.9.2017

RS 48-2297/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.9.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/17

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.9.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2297. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin

 
Za izvrševanje prvega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in v zvezi z 11. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) izdaja ministrica za finance  
 

P R A V I L N I K
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.
 

2. člen

(podprogrami, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin)

 
Za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin se upoštevajo naslednji podprogrami:
 
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0303 Mednarodna pomoč
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06029002 Delovanje zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029003 Zemljiške operacije
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
14 GOSPODARSTVO
1402 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16029003 Prostorsko načrtovanje
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049005 Socialno varstvo zasvojenih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
 

3. člen

(izdatki iz podprogramov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin)

 
Ne glede na prejšnji člen se pri podprogramu:
 
»06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS),
»11029003 Zemljiške operacije« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na izvajanje komasacijskih postopkov,
»11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu,
»13029003 Urejanje cestnega prometa« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na urejanje javnih plakatnih mest in ukrepe trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice),
»15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov,
»16039004 Praznično urejanje naselij« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na praznično okrasitev naselij,
»17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na varuha bolnikovih pravic,
»17079001 Nujno zdravstveno varstvo« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na nujno zobozdravstveno pomoč in dežurne službe na področju zdravstvenega varstva,
»18039001 Knjižničarstvo in založništvo« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na dejavnost založništva,
»19029001 Vrtci« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev,
»20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih« ne upoštevajo izdatki, ki se nanašajo na enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window