Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1075/2016, stran 3738 DATUM OBJAVE: 11.4.2016

VELJAVNOST: od 26.4.2016 / UPORABA: od 26.4.2016

RS 27-1075/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 12.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/16, 79/17 - ZKZ-F

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.1.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1075. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca 2016.  
 
Št. 003-02-2/2016-12  
 
Ljubljana, dne 8. aprila 2016  
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije 
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-E) 

 

1. člen

 
V Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12) se v prvem odstavku 1.c člena beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
 
V drugem odstavku se besedilo »osebno ime in naslov lastnika, osebno ime in naslov zakupnika« nadomesti z besedilom »osebno ime, naslov prebivališča in enotno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) lastnika ali zakupnika«.
 
V tretjem odstavku se beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 3.c člena se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
 
»-
nagib do 11 odstotkov,«.
 
Dosedanja druga alinea postane tretja alinea.
 
Dosedanja tretja alinea, ki postane četrta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
 
»-
razpoložljivost vodnih virov, primernih za namakanje,«.
 
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta peta in šesta alinea.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Organizacija iz 3.f člena tega zakona za vsako lokalno skupnost na stroške ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka in pripravi strokovno podlago s področja kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: strokovna podlaga), ki mora vsebovati ugotovitve o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka. Na zahtevo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, mora strokovna podlaga vsebovati ugotovitve o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tudi za druga zemljišča, potencialno primerna za kmetijsko pridelavo.«.
 
V tretjem odstavku se v napovednem stavku besedilo »prve, druge in tretje alinee« črta.
 
Četrti odstavek se črta.
 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »akta« doda besedilo », iz katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč,«.
 
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »šestih« nadomesti z besedo »treh«.
 
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »predloge območij iz četrte in pete alinee drugega odstavka tega člena ter« črta.
 
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
 
Dosedanji deseti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»V prostorskem aktu lokalne skupnosti se določijo območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč.«.
 
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »podrobnejše pogoje iz četrte in pete alinee drugega odstavka tega člena in« črta.
 
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
 
Dosedanji trinajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
 

3. člen

 
3.č člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window