Navigacija

Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-4027/2013, stran 12893 DATUM OBJAVE: 27.12.2013

VELJAVNOST: od 28.12.2013 / UPORABA: od 28.12.2013

RS 110-4027/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 25.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 110/13, 66/17 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.11.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4027. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2013.
 
Št. 003-02-11/2013-3
 
Ljubljana, dne 23. decembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1E)

 

1. člen

 
V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odločba US in 57/12) se za 156. členom doda nov 156.a člen, ki se glasi:
 

»156.a člen

(odlog izvršbe inšpekcijskih ukrepov pri nelegalnih gradnjah, neskladnih gradnjah in objektih, ki se uporabljajo brez predpisanega uporabnega dovoljenja)

 
(1)
Poleg razlogov za odlog izvršbe, določenih z zako­nom, ki ureja splošni upravni postopek, gradbeni inšpektor pri nelegalnih gradnjah, neskladnih gradnjah ali objektih, ki se uporabljajo brez predpisanega uporabnega dovoljenja, na predlog inšpekcijskega zavezanca odloži izvršbo inšpekcijske odločbe, če inšpekcijski zavezanec izkaže, da:
 
-
gre za stanovanjsko stavbo, v kateri vsaj od začetka inšpekcijskega postopka dejansko in neprekinjeno prebiva in­špekcijski zavezanec ali druge osebe in nimajo v lasti in po­sesti drugega primernega stanovanja po merilih, ki jih določa 10. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odločba US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), ali
 
-
se v objektu vsaj od začetka inšpekcijskega postopka neprekinjeno opravlja gospodarska dejavnost in bi zaradi izvr­šitve inšpekcijskega ukrepa inšpekcijskemu zavezancu grozila hujša gospodarska škoda ali bi izvršitev inšpekcijskega postop­ka pomenila neposreden razlog za odpuščanje delavcev, pri čemer se za hujšo gospodarsko škodo šteje povzročitev trajne nelikvidnosti ali izguba edinega vira pridobivanja dohodkov in sredstev za preživljanje, ali
 
-
je inšpekcijski zavezanec dal pobudo za spremembo prostorskega akta, ki jo je občina že vključila v postopek spre­memb prostorskega akta in se je pisno opredelila, da jo bo upoštevala pri naslednjih spremembah, ali
 
-
je inšpekcijski zavezanec vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja.
 
(2)
Izvršba iz prejšnjega odstavka se sme odložiti le en­krat, in sicer:
 
-
v primeru iz prve in druge alineje: za največ eno leto,
 
-
v primeru iz tretje alineje: do uveljavitve prostorskega akta, vendar za največ tri leta,
 
-
v primeru iz četrte alineje: do dokončnosti odločbe o zahtevi za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja.«.
 

3. člen

 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Št. 803-01/13-8/20
 
Ljubljana, dne 13. decembra 2013
 
EPA 1600-VI
 
Državni zbor Republike Slovenije Janko Veber l.r. Predsednik

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window