Navigacija

Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-90/2023, stran 190 DATUM OBJAVE: 13.1.2023

VELJAVNOST: od 14.1.2023 / UPORABA: od 14.1.2023

RS 4-90/2023

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.6.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/23, 58/23

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

90. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina

 
 
Na podlagi 18. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina

 

1. člen

 
(1)
Ta uredba določa način določitve primernega finančnega nadomestila škode, organ, ki nadomestila izplačuje in vir sredstev, pogoje in merila za upravičenost do nadomestila in drugega ukrepa, način izplačila primernega nadomestila oziroma izvedbe drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem zemeljskega plina zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina za dobave v letu 2023 in delno v 2022 zaradi:
 
-
uredbe, ki določa cene zemeljskega plina iz plinskega sistema (v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen) in
 
-
uredbe, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialnovarstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (v nadaljnjem besedilu: Uredba OJP).
 
(2)
V primeru, da dobavitelj zemeljskega plina v obdobju regulacije cen zemeljskega plina med 1. januarjem 2023 in 31. decembrom 2023 prekine z opravljanjem dejavnosti dobave zemeljskega plina v celoti ali posameznemu reguliranemu segmentu odjemalcev, se ta uredba za takega dobavitelja uporablja le za mesece, ko je bila dobava izvajana cel mesec.
 

2. člen

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
»dobavitelj« pomeni dobavitelja zemeljskega plina končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji, kot je opredeljen v Zakonu o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22), pod pogojem, da opravlja dejavnost dobave zemeljskega plina reguliranemu segmentu odjemalcev v obdobju regulacije drobnoprodajnih cen, uvedenih z Uredbo o določitvi cen in Uredbo OJP;
 
2.
»enoten informacijski sistem« je informacijski sistem, kot je opredeljen v 80.a členu Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22);
 
3.
»interni posel« pomeni transakcijo z zemeljskim plinom s fizično poravnavo, sklenjeno med dobaviteljem po tej uredbi in z njim povezano družbo, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
 
4.
»nadomestilo« pomeni finančno nadomestilo, izračunano v skladu s 4. členom te uredbe;
 
5.
»regulirane drobnoprodajne cene« pomenijo cene, določene v Uredbi o določitvi cen in Uredbi OJP;
 
6.
»regulirani segment odjemalcev« pomeni odjemalce, za katere sta Uredba o določitvi cen in Uredba OJP določili najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina;
 
7.
»operater trga« pomeni operaterja trga, kot je določen v zakonu, ki ureja oskrbo z električno energijo;
 
8.
»spot posli« pomenijo posle, kot jih določa koledar borze (npr. CEGH). Spot posli so lahko sklenjeni bilateralno ali na borzi;
 
9.
»stroški bilančnih odstopanj« so stroški, kot jih ugotavlja in obračunava operater prenosnega sistema zemeljskega plina skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16 in 204/21 – ZOP), pri čemer gre za neto stroške, ki neposredno bremenijo zadevnega dobavitelja;
 
10.
»terminski posli« pomenijo posle s fizično ali finančno poravnavo in ročnostjo, daljšo od ročnosti spot posla. Terminski posli so lahko katerikoli posli, in sicer bilateralni posli ali posli sklenjeni na terminski borzi, standardizirani ali nestandardizirani posli;
 
11.
»vstopna in izstopna zmogljivost« pomenita zakupljeno zmogljivost posamezne vstopno-izstopne točke, potrebne za prenos zemeljskega plina iz regulacijskega območja zakupa zemeljskega plina v regulacijsko območje Republike Slovenije.
 
(2)
Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike.
 

3. člen

 
(1)
Operater trga ugotavlja upravičenost in izplačuje nadomestila iz 4. člena te uredbe dobaviteljem.
 
(2)
Operater prenosnega sistema posreduje operaterju trga vse podatke, potrebne za ugotavljanje nadomestila skladno s to uredbo.
 
(3)
Operater prenosnega sistema operaterju trga do 17. delovnega dne v mesecu za pretekla dva meseca po elektronski pošti posreduje:
 
-
količine Q iz 4. člena te uredbe, ločeno po dobaviteljih,
 
-
podatke za izračun Creg za posameznega dobavitelja,
 
-
višine tržnih cen za primerljive produkte, skladno s drugim odstavkom 4. člena te uredbe,
 
-
druge podatke, ki bi jih operater trga potreboval za izvedbo nalog po tej uredbi, na zahtevo operaterja trga.
 
(4)
Operater distribucijskega sistema zagotovi vnos podatkov v enoten informacijski sistem.
 
(5)
Dobavitelji, z dobaviteljem povezane družbe ter druge osebe, ki imajo podatke, ki jih operater trga potrebuje za izvajanje nalog po tej uredbi, so dolžni operaterju trga posredovati zahtevane podatke, na način in v rokih, kot določeno s strani operaterja trga.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window