Navigacija

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2467/2012, stran 6065 DATUM OBJAVE: 31.7.2012

VELJAVNOST: od 1.8.2012 / UPORABA: od 1.8.2012

RS 58-2467/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.8.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/12

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2467. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ)

 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za ob­veznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investi­cijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-32
 
Ljubljana, dne 30. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ DOLGOROČNEGA POSOJILA V VIŠINI 440 MILIJONOV EUROV, KI GA NAJAME TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI, ZA FINANCIRANJE PROJEKTA POSTAVITVE NADOMESTNEGA BLOKA 6 MOČI 600 MW V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ (ZPODPTEŠ)

 

1. člen

 
(1)
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: TEŠ) iz posojila, ki ga je TEŠ najela pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB) za financiranje projekta posta­vitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ v znesku 440 milijonov eurov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški posojila.
 
(2)
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
 
-
valuta črpanja je euro, britanski funt ali ameriški dolar;
 
-
do sedemletni moratorij na odplačilo glavnice;
 
-
skrajni rok črpanja posojila je 30. april 2013;
 
-
zadnji obrok glavnice posojila zapade v plačilo najpo­zneje 25 let od dne črpanja zadnje tranše posojila;
 
-
valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše posojila;
 
-
obrestna mera je določena ob črpanju posamezne tranše, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva ali fiksna;
 
-
TEŠ ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pred podpisom pogodbe o poroštvu skleneta pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije;
 
-
TEŠ ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za energetiko, in minister, pristojen za finance, pred podpisom pogodbe o poroštvu sklenejo po­godbo o ureditvi razmerij, v kateri se določijo okviri izvedbe projekta v zvezi:
 
a)
z znižanjem investicijske vrednosti projekta,
 
b)
s sklenitvijo pogodbe med TEŠ in Premogovnikom Velenje o dolgoročni dobavi premoga, vključno z maksimalno ceno,
 
c)
z roki za dokončanje projekta,
 
d)
z doseganjem donosnosti projekta v skladu s sektor­sko politiko za področje energetike,
 
e)
z omejitvijo izpustov emisij CO2;
 
-
končna skupna vrednost projekta je manjša od sku­pne vrednost projekta, ki je navedena v četrti novelaciji investicijskega programa in v tej vrednosti so zajete vse postavke iz navedene novelacije investicijskega programa;
 
-
premija, ki jo plača TEŠ za poroštvo Republiki Slo­veniji, je vsaj tako visoka, da ustreza primerljivi poroštveni premiji, ki jo je mogoče najti na finančnih trgih.
 
(3)
Če TEŠ ne bo poravnavala svojih veljavnih in za­padlih obveznosti iz posojila iz prvega odstavka tega člena, jih bo namesto TEŠ na pisni poziv EIB plačala Republika Slovenija.
 

2. člen

 
(1)
Pogodbo o poroštvu z EIB sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
 
(2)
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
 

3. člen

 
(1)
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz posojila namesto TEŠ, pridobi Republika Slovenija v razmerju do TEŠ pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
 
(2)
S pogodbo o zavarovanju poroštva iz sedme alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona Republika Slovenija in TEŠ podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, instrumente zavarovanja in stroške po­roštva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window