Navigacija

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (SD OPN 1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-194/2019, stran 383 DATUM OBJAVE: 1.2.2019

VELJAVNOST: od 2.2.2019 / UPORABA: od 2.2.2019

RS 7-194/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/19

Časovnica

Na današnji dan, 9.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.2.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

194. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (SD OPN 1)

 
 
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 28. 1. 2019 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (SD OPN 1)

 

1. člen

(vsebina in pravna podlaga)

 
(1)
Občina Braslovče ima veljaven Občinski prostorski načrt Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Občine Braslovče določa začetek in način priprave njegovih prvih sprememb, t.j. Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 1 (v nadaljevanju: SD OPN 1).
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo SD OPN 1 je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
 
(3)
S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
 
-
potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 1
 
-
območje in predmet načrtovanja
 
-
način pridobitve strokovnih rešitev
 
-
vrsto postopka
 
-
roke za pripravo SD OPN 1 in njegovih posameznih faz
 
-
navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj
 
-
načrt vključevanja javnosti in
 
-
seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
 

2. člen

(potrditev izhodišč)

 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 1 z dne 28. 1. 2019.
 

3. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 
(1)
Predmet načrtovanja SD OPN 1 so potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe.
 
(2)
Potrebe občine so predvsem:
 
-
določitev ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij
 
-
opredelitev območij stavbnih zemljišč na posamični poselitvi.
 
(3)
Območje načrtovanja za potrebe občine iz drugega odstavka tega člena so vsa naselja, za katera so v strateškem delu OPN določena okvirna območja naselij oziroma v izvedbenem delu OPN stavbna zemljišča v okviru enot urejanja prostora, t.j. za:
 
-
Braslovče – UON / ODRN 1
 
-
Glinje – UON / ODRN 2
 
-
Gomilsko – UON / ODRN 3
 
-
Grajska vas – UON / ODRN 4
 
-
Kamenče – UON / ODRN 5
 
-
Letuš – UON / ODRN 6
 
-
Letuš – vikend naselje levi breg – UON / ODRN 7
 
-
Letuš – vikend naselje desni breg – UON / ODRN 8
 
-
Male Braslovče – UON / ODRN 9
 
-
Orla vas – UON / ODRN 10
 
-
Parižlje – UON / ODRN 11
 
-
Podgorje pri Letušu – UON / ODRN 12
 
-
Vrtoglav – UON / ODRN 13
 
-
Poljče – UON / ODRN 14
 
-
Preserje – UON / ODRN 15
 
-
Rakovlje – UON / ODRN 16
 
-
Spodnje Gorče – UON / ODRN 17
 
-
Šentrupert – UON / ODRN 18
 
-
Šmatevž – UON / ODRN 19
 
-
Topovlje – UON / ODRN 20
 
-
Trnava – UON / ODRN 21
 
-
Zakl – UON / ODRN 22
 
-
Zgornje Gorče – UON / ODRN 23.
 
(4)
Potrebe nosilcev urejanja prostora so predvsem:
 
-
potrebe nosilcev pri vsebinskem (strokovnem) določanju ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij
 
-
smernice in mnenja nosilcev glede izraženih zasebnih potreb
 
-
druge izražene potrebe nosilcev urejanja prostora.
 
(5)
Območje načrtovanja za potrebe nosilcev urejanja prostora iz (4) odstavka tega člena so enaka območjem načrtovanja za potrebe občine in načrtovanja za zasebne potrebe, lahko pa tudi druga območja v občini, če tako zahtevajo nosilci v smernicah in mnenjih.
 
(6)
Zasebne potrebe so potrebe, ki jih je Občina Braslovče prejela do dne 28. 1. 2019. V kolikor bo Občina Braslovče v nadaljevanju postopka ugotovila, da obstaja dodaten interes po vključitvi zasebnih potreb (pobud) v postopek SD OPN 1, lahko zaradi racionalnosti v postopek SD OPN 1 vključiti tudi zasebne potrebe, ki se jih zbere naknadno, pri čemer pa ne sme biti kršeno načelo ekonomičnosti (drugi odstavek 12. člena ZUreP-2). V primeru vključitve dodatnih zasebnih pobud se sprejme dopolnitev izhodišč iz 2. člena in dopolnitev tega sklepa.
 
(7)
Območje načrtovanja za zasebne potrebe iz šestega odstavka tega člena so navedena v tabeli 1:
 
Tabela 1:
 
Zap. št.
Datum pobude
Opis 
Št. parc.
K.o.
1. 
9. 3. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor 
420/16
Trnava
2. 
30. 3. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
523/4
Grajska vas
3. 
29. 4. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
469/274
Letuš
4. 
11. 5. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
367/2
Male Braslovče
5. 
29. 9. 2016
Razvojna pobuda za poseg v prostor
52/52, 52/72, 52/73, 52/74, 166, 176/1
Orla vas
6. 
1. 3. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
204/1, 205/5
Podvrh
7. 
7. 3. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
64/1
Male Braslovče
8. 
28. 3. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
352/1
Šmatevž
9. 
12. 4. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
918/42
Spodnje Gorče
10. 
3. 7. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
420/16
Trnava
11. 
11. 8. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
420/11, 420/12
Trnava
12. 
22. 8. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
469/92
Letuš
13. 
29. 9. 2017
Razvojna pobuda za poseg v prostor
879/1
Podvrh
14. 
19. 1. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
*160, del 1301, del 1300/1
Podvrh
15. 
31. 1. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
467/223
Letuš
16. 
15. 2. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
420/9
Trnava
17. 
16. 2. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
105/33
Podvrh
18. 
28. 3. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
1
Trnava
19. 
25. 5. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
*83, 420/14, 420/15, 420/13
Trnava
20. 
14. 6. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
208/4
Šmatevž
21. 
13. 7. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
1023/1
Podvrh 
22. 
18. 7. 2018
Razvojna pobuda za poseg v prostor
1301/1
Grajska vas
23. 
22. 9. 2018
LPC Gomilsko (umestitve cone, navezovalna cesta in krčitev gozdov)
gl. tabelo 2 – okvirno območje 
pobude
Trnava 
Šmatevž 
Podvrh
24. 
17. 12. 2018
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora za gospodarske dejavnosti v Šentrupertu
okvirno območje parcel št. 452/6, 452/7, 451/1, 451/2, 450/3, 450/1, 455/3, 456/4, 458/6, 458/1, 458/2, *178, 444/6
Orla vas
25. 
22. 1. 2019
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
469/242
Letuš
 
Tabela 2: okvirno območje pobude št. 23
 
Območje znotraj pobude 23
Podobmočje
Št. parc.
K.o.
območje cone
1.1.1.
4/2 (del), 4/3, 4/4 (del), 4/5 (del), 10/3, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 487/8 (del),
Šmatevž
 
1.1.2.
17/2, 17/15 (del), 17/16, 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 487/9 (del), 492/1
Šmatevž
 
1.2.1.
4/2 (del), 4/4 (del), 4/5 (del), 15/5 (del)
Šmatevž
 
1.2.2.
10/1, 10/4, 15/5 (del)
Šmatevž
 
1.3.1.
6/5 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), 17/9, 17/10, 17/27, 17/28, 17/29, 17/30 (del), 17/31, 17/32, 17/33, 17/34, 17/35, 17/37, 17/38, 17/39, 17/40 (del), 17/41, 208/8, 487/7 (del)
Šmatevž
 
1.3.2.
17/27 (del)
Šmatevž
 
1.3.3.
6/1 (del), 6/5 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 487/7 (del) in 887 (del), 900, 901
Šmatevž in Trnava
 
1.3.4.
17/4 (del), 17/6 (del), 17/8 (del), 17/30 (del)
Šmatevž
 
1.4.1.
15/3 (del), 15/4 (del), 17/1 (del), 17/21 (del), 487/8 (del), 487/9 (del)
Šmatevž
 
1.4.2.
15/3 (del), 15/5 (del), 17/26, 492/1 (del)
Šmatevž
 
1.4.3.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)
Šmatevž
 
1.4.4.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)
Šmatevž
 
1.4.5.
17/21 (del)
Šmatevž
 
1.5.1.
17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del), 487/9 (del)
Šmatevž
 
1.5.2.
17/1 (del), 17/15 (del), 487/9 (del)
Šmatevž
 
1.5.3.
17/21 (del)
Šmatevž
območje krčitve gozdov 
 
 
 
 
2.1.
deli parcel: 204/1, 205/4, 205/5, 296, 305
Podvrh
2.2.
deli parcel: 105/54, 105/55, 105/57, 105/58, 105/62, 105/63, 105/64, 105/71, 105/72, 105/77, 105/78, 105/82, 105/83, 105/86, 105/89, 105/91, 205/1, 205/2, 205/3, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 238, 243, 244, 249, 250, 255, 256, 262, 263, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 1445/6, 1453
Podvrh
2.3.
deli parcel: 105/91, 105/94, 105/95, 105/97, 105/98, 105/99, 105/100, 105/101, 105/102, 1445/4, 1445/6
Podvrh
2.4.
deli parcel: 192/2, 192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/3, 205/4, 205/5
Podvrh
2.5.
204/1, 205/3, 205/4, 205/5, 284, 294, 295, 296, 297, 305
Podvrh
območje navezovalne ceste 
 
 
3.1.
deli parcel: *31, 139, 140/1, 17/30, 17/4, 17/40, 17/5, 17/6, 17/8, 17/9, 18/1, 195, 198, 199/1, 199/2, 203, 204, 206, 208/1, 208/3, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 216, 217, 218/5, 218/6, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 273/3, 487/4, 500/2, 500/3, 7/1, 8/1, 885/1
Šmatevž
 
deli parcel: 1111/9, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 273/1, 277/2, 277/4, 277/5, 437, 438, 446/1, 618, 620, 621, 623, 625, 626, 627/1, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 631/3, 632/1, 632/2, 861/2, 863/1, 869/13, 870/7, 875/1, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 883/3, 885/1, 886, 907/1
Trnava
3.2.
deli parcel: 1111/9, 426, 427, 431, 432, 433/3, 434, 663, 664/1, 664/4, 672/7, 863/2, 863/3
Trnava
 
Opomba: območje pobude št. 23 je določeno kot okvirno območje pobude, ki se lahko v nadaljnjih fazah načrtovanja še spremeni, še posebej v delu, ki se nanaša na umestitev navezovalne ceste, v manjšem delu na robnih območjih cone, kjer so možne korekcije predvsem zaradi optimalnega načrtovanja prometne infrastrukture ter na vzhodu cone, ki se nahaja v poplavnem območju in se lahko na podlagi ustrezne študije tudi zmanjša.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window