Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-1878/2015, stran 4945 DATUM OBJAVE: 26.6.2015

VELJAVNOST: od 27.6.2015 / UPORABA: od 27.6.2015

RS 46-1878/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.6.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/15

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.6.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1878. Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2015.
 
Št. 003-02-5/2015-10
 
Ljubljana, dne 26. junija 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH (ZCes-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) se v prvem odstavku 2. člena v 24. točki doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Javna cesta je tudi cesta, ki je kategorizirana v sosednji državi in deloma poteka po ozemlju Republike Slovenije, pri čemer v zvezi z zagotavljanjem odvijanja prometa po cesti obstaja mednarodnopravna obveznost Republike Slovenije (skupna javna cesta);«.
 

2. člen

 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
 

»3.a člen

(skupna javna cesta)

 
(1)
Skupna javna cesta poteka na območju Republike Slovenije po zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije ali občine. Skupna javna cesta je javno dobro in je izven pravnega prometa na način in pod pogoji iz 3. člena tega zakona.
 
(2)
Skupno javno cesto lahko prosto uporablja vsak na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. Vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi skupno javno cesto, pri čemer določi tudi, kateri vrsti prometa je namenjena.
 
(3)
Za gradnjo, rekonstrukcijo ali prevzem skupne javne ceste se lahko lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali omeji v skladu z zakonom, ki ureja razlastitev ali omejitev lastninske pravice v javno korist na javnih cestah. Razlastitveni upravičenec je Republika Slovenija ali občina. Pri pridobivanju nepremičnin za posamezno skupno javno cesto, če bodo nepremičnine v lasti Republike Slovenije, vlada s sklepom določi organ, ki zastopa razlastitvenega upravičenca.
 
(4)
Sestavina zahteve za razlastitev ali omejitev lastninske pravice na skupni javni cesti je tudi listina, s katero tuji organ potrjuje kategorizacijo ceste.
 
(5)
V postopkih v zvezi s skupno javno cesto ali prometom na njej, se uporabljajo določbe predpisov, ki se nanašajo na javne ceste v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno.
 
(6)
Gradnja, upravljanje, vzdrževanje, varstvo infrastrukture ter nadzor nad stanjem ceste in varnosti prometa na njej ter druga vprašanja v zvezi z obratovanjem skupne javne ceste, se uredijo z mednarodnim sporazumom.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window