Navigacija

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-197/2009, stran 585 DATUM OBJAVE: 30.1.2009

VELJAVNOST: od 14.2.2009 / UPORABA: od 14.2.2009

RS 7-197/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.2.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/09

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.2.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

197. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 10. redni seji dne 10. decembra 2008 sprejela
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07 in 33/08) se v 2. členu za 24. točko pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 25. in 26. točka, ki se glasita:
 
˝25. edini poklic – poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in ni v delovnem razmerju;
 
26. glavni poklic – poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega.˝.
 

2. člen

 
V 9. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
 
˝3. osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic – z dnem vpisa v predpisan register oziroma z dnem, ki je na odločbi upravnega organa naveden kot pričetek opravljanja dejavnosti;˝.
 
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
 
˝4. družbeniki zasebnih družb in zavodov – z dnem vpisa v predpisan register;˝.
 
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
 
Dosedanja 6. točka, ki postane 7. točka, se spremeni tako, da se glasi:
 
˝7. brezposelne osebe, ki prejemajo pri zavodu za zaposlovanje denarno nadomestilo – z dnem, ko pridobijo to pravico;˝.
 
Dosedanji 7. in 8. točka postaneta 8. in 9. točka.
 
Dosedanja 9. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi:
 
˝10. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč – z dnem, ko pridobijo to pravico;˝.
 
Dosedanje 10. do 18. točka postanejo 11. do 19. točka.
 
Dosedanja 19. točka, ki postane 20. točka, se spremeni tako, da se glasi:
 
˝20. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po eni izmed točk iz prvega odstavka 15. člena zakona in si same plačujejo prispevek – z dnem, ko ne izpolnjujejo več pogojev za zavarovanje po kateri drugi točki prvega odstavka 15. člena zakona;˝.
 
V dosedanji 20. točki, ki postane 21. točka, se besedilo ˝ko se prijavijo v zavarovanje˝ nadomesti z besedilom ˝ko so vložile vlogo na občino, kolikor občina ugotovi izpolnjevanje pogojev za zavarovanje po tej točki˝.
 
Za novo 21. točko se dodajo nove 22., 23., 24., 25. in 26. točka, ki se glasijo:
 
"22.
osebe, ki jim je Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova – z dnem, ko jim je bil priznan status begunca oziroma z dnem, ko jim je bila priznana subsidiarna zaščita;
 
23.
priporniki, ki niso zavarovanci iz drugega naslova do trenutka nastopa pripora oziroma jim zavarovanje preneha v času pripora – z dnem, ko nastopijo pripor oziroma z naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja iz drugega naslova v času pripora;
 
24.
obsojenci na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora, mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog – z dnem pričetka prestajanja kazni zapora, vzgojnega ukrepa ali varnostnega ukrepa;
 
25.
otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje – z dnem, ko občina ugotovi, da otrok izpolnjuje pogoje za prijavo v zavarovanje iz tega naslova;
 
26.
družinski pomočniki po zakonu, ki ureja socialno varstvo – z dnem pridobitve pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu;˝.
 
V dosedanji 21. točki, ki postane 27. točka, se besedilo ˝tretjega in četrtega˝ nadomesti z besedilom ˝drugega in tretjega˝, besedilo ˝z dnem, ko jim je prenehalo delovno razmerje˝ pa se nadomesti z besedilom ˝z naslednjim dnem po prenehanju delovnega razmerja˝.
 
Dosedanja 22. točka postane 28. točka.
 

3. člen

 
V 10. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
(3)
Zavarovanec iz 23. in 24. točke prejšnjega člena ne more zavarovati po sebi družinskih članov.
 
(4)
Zavarovanec iz 25. točke prejšnjega člena ne more zavarovati po sebi staršev.˝.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window