Navigacija

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-3952/2012, stran 10959 DATUM OBJAVE: 21.12.2012

VELJAVNOST: od 22.12.2012 / UPORABA: od 2.1.2013

RS 102-3952/2012

Verzija 9 / 10

Čistopis se uporablja od 22.7.2019 do 29.2.2020. Status čistopisa na današnji dan, 19.10.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19

Časovnica

Na današnji dan, 19.10.2019 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.7.2019
    DO 29.2.2020
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3952. Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

 
 
Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za zdravje
 

P R A V I L N I K
o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno z:
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2018/736 z dne 27. februarja 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za določene električne in elektronske sestavne dele, ki vsebujejo svinec, v steklu ali keramiki zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 123 z dne 18. 5. 2018, str. 94),
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2018/737 z dne 27. februarja 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah za spajkanje metaliziranih lukenj diskoidalnih in strojno luknjanih ploščatih večplastnih kondenzatorjev zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 123 z dne 18. 5. 2018, str. 97),
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2018/738 z dne 27. februarja 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 123 z dne 18. 5. 2018, str. 100),
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2018/739 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z jeklom zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 123 z dne 18. 5. 2018, str. 103),
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2018/740 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z aluminijem zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 123 z dne 18. 5. 2018, str. 106),
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2018/741 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v bakrovih zlitinah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 123 z dne 18. 5. 2018, str. 109) in
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2018/742 z dne 1. marca 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 123 z dne 18. 5. 2018, str. 112).
 
-
Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/178 z dne 16. novembra 2018 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v ležajih in pušah, ki se uporabljajo v določeni necestni opremi za poklicno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 33 z dne 5. 2. 2019, str. 32).
 

2. člen

(področje uporabe)

 
Ta pravilnik se uporablja za EEO, uvrščeno v kategorije, določene v Prilogi I Direktive 2011/65/ES.
 
Ta pravilnik se uporablja brez poseganja v predpise glede varnosti in zdravja ter kemikalij, ali v predpise glede ravnanja z odpadki.
 
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za naslednje vrste ali skupine EEO:
 
-
ki se uporablja za zaščito bistvenih interesov javne ali nacionalne varnosti Republike Slovenije, vključno z orožjem, strelivom in vojnim materialom, namenjenim za izrecno vojaške namene,
 
-
ki je namenjena za uporabo v vesolju,
 
-
ki je oblikovana specifično kot del druge opreme, ki je izvzeta ali ne spada v področje uporabe tega pravilnika in ki jo je mogoče zamenjati le z enako, posebej oblikovano opremo,
 
-
ki je posebej oblikovana za raziskave in razvoj ter je na voljo le na podlagi izmenjave med podjetji,
 
-
za velika nepremična industrijska orodja, velike nepremične naprave, potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen nehomologiranih dvokolesnih vozil,
 
-
za necestne premične stroje, ki so na voljo izključno profesionalnim uporabnikom,
 
-
za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev,
 
-
za fotovoltaične panelne plošče, namenjene uporabi v sistemu, ki ga za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu oblikujejo, sestavijo in namestijo strokovnjaki, da bi proizvajal energijo iz sončne svetlobe za javne, poslovne, industrijske ali zasebne namene,
 
-
orgle.
 

3. člen

(opredelitev izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
"aktivni medicinski pripomoček za vsaditev" pomeni vsak aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, kot ga določa zakon, ki ureja medicinske pripomočke;
 
2.
"dajanje na trg" pomeni, da je EEO prvič na voljo na trgu Unije;
 
3.
"distributer" pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost EEO na trgu;
 
4.
"EEO" pomeni opremo, ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnega toka ali elektromagnetnih polj, in opremo za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj ter je oblikovana za uporabo za napetostni razred, ki ne presega 1000 voltov za izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni tok;
 
5.
"gospodarski subjekti" pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;
 
6.
"harmoniziran standard" pomeni standard, ki ga je sprejel eden od organov za standardizacijo, določenih v predpisih, ki določajo postopke notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti;
 
7.
"homogeni material" pomeni material, ki ima v celoti enotno sestavo ali material, sestavljen iz kombinacije materialov, ki ga ni mogoče razstaviti ali ločiti na različne materiale z mehaničnimi dejanji, kot so odvitje vijakov, rezanje, drobljenje, mletje in brušenje;
 
8.
"instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo" pomeni instrumente za spremljanje in nadzor, ki so namenjeni izključno za industrijsko ali profesionalno uporabo;
 
9.
"in vitro diagnostični medicinski pripomoček" pomeni in vitro diagnostični medicinski pripomoček, kot ga določa zakon, ki ureja medicinske pripomočke;
 
10.
"kabli" pomeni vse kable z nazivno napetostjo manj kot 250 voltov, ki služijo kot povezava ali podaljšek za povezavo EEO z električno vtičnico ali za medsebojno povezavo dveh ali več EEO;
 
11.
"medicinski pripomoček" pomeni medicinski pripomoček, kot ga določa zakon, ki ureja medicinske pripomočke;
 
12.
"nadzor trga" pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo pristojni organi, in ukrepe, ki jih sprejmejo, da bi zagotovili skladnost EEO z zahtevami, določenimi v tem pravilniku, in da te ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, varnost ali druge vidike zaščite javnih interesov;
 
13.
"necestni premični stroji, ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike" pomeni stroje z vgrajenim lastnim virom energije, ki med obratovanjem zahteva bodisi premičnost bodisi neprekinjeno ali polprekinjeno premikanje med nizom stalnih delovnih mest, in ki so na voljo izključno profesionalnim uporabnikom;
 
14.
"notranji nadzor proizvodnje" je postopek ugotavljanja skladnosti EEO, pri katerem proizvajalec izpolni obveznosti in na lastno odgovornost izjavi, da EEO izpolnjuje zahteve tega pravilnika;
 
15.
"odpoklic" pomeni vsak ukrep za vrnitev proizvoda, ki je že na voljo končnemu uporabniku;
 
16.
"odvisna" iz 4. točke tega člena pomeni, da EEO za opravljanje vsaj ene od predvidenih funkcij, razvidnih iz njenega izgleda ali predstavitve, potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje;
 
17.
"omogočiti dostopnost na trgu" pomeni vsako dobavo EEO za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, odplačno ali neodplačno;
 
18.
"oznaka CE" pomeni oznako, s katero proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov in določa njeno namestitev;
 
19.
"pooblaščeni zastopnik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
 
20.
"presoja skladnosti" pomeni postopek, v skladu s katerim se ugotovi, ali so izpolnjene zahteve tega pravilnika v zvezi z EEO;
 
21.
"proizvajalec" pomeni fizično ali pravno osebo, ki izdeluje EEO ali za katerega se taka EEO oblikuje ali izdeluje in trži pod njegovim imenom ali blagovno znamko;
 
22.
"rezervni del" pomeni ločen del EEO, ki lahko nadomesti del EEO. EEO brez tega dela ne more delovati, kot je predvideno. Ko se del EEO nadomesti z rezervnim delom, je delovanje EEO ponovno vzpostavljeno ali se izboljša;
 
23.
"tehnična specifikacija" pomeni dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod, proces ali storitev;
 
24.
"umik" pomeni vsak ukrep za preprečitev dostopnosti proizvoda iz dobavne verige na trgu;
 
25.
"uvoznik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki da EEO iz tretje države na trg v Uniji;
 
26.
"velika nepremična industrijska orodja" pomeni velik sklop strojev, opreme ali komponent, ki skupaj služijo določenemu namenu, ki jih na vnaprej določenem mestu trajno namestijo ali odstranijo strokovnjaki ter ki jih strokovnjaki uporabljajo in vzdržujejo v obratu industrijske proizvodnje ali obratu za raziskave in razvoj;
 
27.
"velika nepremična naprava" pomeni veliko kombinacijo več aparatov in, kadar je primerno, drugih naprav, ki jih na vnaprej določenem mestu sestavijo, namestijo in odstranijo strokovnjaki ter so namenjene za stalno uporabo,
 
28.
“necestni premični stroji, ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike“ pomeni stroje z vgrajenim lastnim virom energije ali s trakcijskim pogonom z zunanjim virom energije, katerih obratovanje med delovnim časom zahteva bodisi premičnost bodisi neprekinjeno ali polprekinjeno premikanje med nizom stalnih delovnih mest, in ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window