Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3921/2018, stran 12954 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 81-3921/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 9.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3921. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2019

 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 99. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je župan Občine Idrija dne 3. 12. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 70/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih (€):
 
KONTO
OPIS
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.779.564
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.654.004
70
DAVČNI PRIHODKI
2.234.761
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1.981.076
 
703 Davki na premoženje
217.945
 
704 Domači davki na blago in storitve
35.740
71
NEDAVČNI PRIHODKI
419.243
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
404.623
 
711 Takse in pristojbine
1.800
 
712 Globe in druge denarne kazni
2.820
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
 
714 Drugi nedavčni prihodki
10.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
125.560
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
125.560
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.459.426
40
TEKOČI ODHODKI
954.523
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
212.342
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.703
 
402 Izdatki za blago in storitve
629.228
 
403 Plačila domačih obresti
17.000
 
409 Rezerve
62.250
41
TEKOČI TRANSFERI
1.088.754
 
410 Subvencije
1.600
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
717.900
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
108.637
 
413 Drugi tekoči domači transferi
260.617
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
416.149
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
416.149
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK)
320.138
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
119.004
55
ODPLAČILA DOLGA
119.004
 
550 Odplačila domačega dolga
119.004
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
201.134
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–119.004
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–320.138

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window