Portal TFL
  • PREDPIS
  • VELJAVEN, a se še ne uporablja

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 146-3624/2022, stran 11144 DATUM OBJAVE: 25.11.2022

VELJAVNOST: od 26.11.2022 / UPORABA: od 1.7.2024

RS 146-3624/2022

Verzija 14 / 15

Čistopis se uporablja od 6.4.2024 do 30.6.2024. Status čistopisa na današnji dan, 19.4.2024: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23, 117/23, 5/24, 30/24

Časovnica

Na današnji dan, 19.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.4.2024
    DO 30.6.2024
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3624. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
 

A K T 
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

III. OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE ZA PRENOSNI IN DISTRIBUCIJSKI SISTEM

 

12. člen

(določitev obračunske moči uporabnika sistema)

 
(1)
Obračunska moč uporabnika sistema za namene obračunavanja omrežnine za moč predstavlja dogovorjeno obračunsko moč (ki je določena vnaprej) in presežno obračunsko moč (ki je izmerjena moč odjema nad dogovorjeno obračunsko močjo).
 
(2)
Dogovorjeno obračunsko moč posameznega uporabnika sistema s priključno močjo nad 43 kW določi operater sistema, na katerega je uporabnik priključen, in sicer za posamezni časovni blok na podlagi uporabnikovih doseženih 15-minutnih moči posameznega časovnega bloka v zadnjih 12 mesecih pred določitvijo dogovorjene obračunske moči, pri čemer upošteva minimalne dogovorjene obračunske moči iz četrtega odstavka tega člena ter pogoj iz desetega odstavka tega člena. Dogovorjeno obračunsko moč posameznega uporabnika sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi operater sistema, na katerega je uporabnik sistema priključen, in sicer za posamezni časovni blok od 1 do 4 kot povprečje treh konic posameznega časovnega bloka v obdobju zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči. Pri tem upošteva minimalne dogovorjene obračunske moči iz četrtega odstavka tega člena ter pogoj iz desetega odstavka tega člena, ki ga upošteva tudi za določitev dogovorjene obračunske moči v časovnem bloku 5.
 
(3)
V primeru izdaje novega soglasja za priključitev ali spremembe uporabnika na prevzemno-predajnem mestu dogovorjeno obračunsko moč novega uporabnika sistema:
 
-
s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi elektrooperater v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega akta, če je do spremembe prišlo do konca oktobra tekočega koledarskega leta;
 
-
s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi elektrooperater v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega akta, če je do spremembe prišlo od novembra tekočega koledarskega leta;
 
-
s priključno močjo nad 43 kW določi elektrooperater v dogovoru z uporabnikom sistema, ko so zagotovljeni 15-minutni podatki o porabi električne energije za obdobje dvanajstih mesecev. Do takrat se za namene obračunavanja omrežnine dosežena moč posameznega časovnega bloka upošteva kot dogovorjena moč ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka tega člena.
 
(4)
Minimalna dogovorjena obračunska moč za časovni blok 1 uporabnika sistema se določi:
 
-
za enofazni priključek uporabnika sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, kot 31 % priključne moči iz soglasja za priključitev, vendar ne manj kot 2,0 kW;
 
-
za trifazne priključke s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, kot 27 % priključne moči iz soglasja za priključitev, vendar ne manj kot 3,5 kW za uporabnike sistema s priključno močjo do vključno 17 kW;
 
-
za trifazne priključke s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW ter za uporabnike sistema iz drugega odstavka 37. člena tega akta, kot 34 % priključne moči iz soglasja za priključitev, za uporabnike sistema s priključno močjo nad 17 kW;
 
-
za uporabnike sistema s priključno močjo nad 43 kW kot 25 % priključne moči.
 
(5)
Dogovorjeno obračunsko moč uporabnika sistema določi elektrooperater za posamezni časovni blok najkasneje do konca meseca maja za prihodnje koledarsko leto in z njo seznani uporabnika sistema z računom za omrežnino za mesec junij, julij, avgust in september v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja obvezne sestavine računa. Če ima uporabnik sistema enotni račun, ga z določitvijo dogovorjene obračunske moči za naslednje koledarsko leto za posamezno prevzemno- predajno mesto seznani dobavitelj z enotnim računom za mesec junij, julij, avgust in september.
 
(6)
Uporabnik sistema lahko moč, s katero ga je seznanil elektrooperater ali dobavitelj v skladu s prejšnjim odstavkom, spremeni tako, da elektrooperaterju posreduje novo dogovorjeno obračunsko moč za posamezne časovne bloke za naslednje koledarsko leto najkasneje do 8. decembra tekočega leta, v nasprotnem primeru se šteje, da je s strani elektrooperaterja določena obračunska moč ustrezna.
 
(7)
Znotraj koledarskega leta lahko uporabnik sistema zahteva spremembo dogovorjene moči za obdobje najmanj enega koledarskega meseca, in sicer samo vnaprej od prvega dne v naslednjem mesecu, če je zahtevo oddal do vključno osmega dne v mesecu. Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna.
 
(8)
Če uporabnik sistema predlaga drugačno dogovorjeno obračunsko moč, elektrooperater predlog za spremembo prouči in določi novo dogovorjeno obračunsko moč najkasneje v roku 20 dni od prejema zahteve. Elektrooperater predlagano dogovorjeno obračunsko moč potrdi, če izpolnjuje zahteve iz četrtega in desetega odstavka tega člena in je manjša ali enaka priključni moči iz soglasja za priključitev.
 
(9)
Pri uporabniku sistema, ki ima merilno napravo, ki evidentira 15-minutne meritve porabe električne energije, se moč v kW za vsak 15-minutni interval določi kot kvocient v tem intervalu ugotovljene porabljene energije, izražene v kWh in trajanja 15-minutnega intervala, izraženega kot 0,25 ure.
 
(10)
Dogovorjena obračunska moč (Ccb) se določi za posamezni časovni blok b, pri čemer mora biti dogovorjena obračunska moč v časovnem bloku b+1 enaka ali višja od dogovorjene obračunske moči za časovni blok b kot prikazuje enačba:
 

Ccb+1  Ccb, 1 ≤ b ≤ 4,

 
kjer oznake pomenijo:
 
Ccb dogovorjena obračunska moč uporabnika sistema v časovnem bloku b [kW].
 
(11)
Presežna obračunska moč (Cex) se določi na podlagi dosežene moči uporabnika sistema nad dogovorjeno obračunsko močjo, izmerjeno z registratorjem 15-minutnih maksimalnih porab električne energije v posameznem časovnem bloku.
 
(12)
Dosežena moč uporabnika sistema (Cmb) v časovnem bloku b se ugotavlja pri uporabnikih sistema, ki se jim moč odjema meri z registriranjem 15-minutnih maksimalnih porab električne energije v vseh časovnih blokih znotraj enega meseca, in se te vrednosti moči evidentirajo pri elektrooperaterju.
 
(13)
Če dosežena moč uporabnika sistema v posameznem časovnem bloku znotraj obračunskega meseca preseže dogovorjeno obračunsko moč iz tega člena, se uporabniku sistema za vsako 15-minutno prekoračitev obračuna omrežnina za presežno moč v skladu s 15. in 16. členom tega akta. Presežna moč je zamejena tako, da je vsota dogovorjene obračunske moči in presežne moči v posameznem časovnem bloku manjša ali enaka priključni moči uporabnika sistema po naslednji enačbi:
 
 
kjer oznake pomenijo:
 
Ccn  priključna moč uporabnika sistema določena z dejanskim omejevalcem toka [kW];
 
Cexb  presežna obračunska moč uporabnika sistema v časovnem bloku b [kW];
 
(14)
Obračunska moč je pri uporabnikih sistema izražena v kW, zaokrožena na eno decimalno mesto.
 
(15)
Četrti odstavek tega člena se uporablja tudi za novega uporabnika sistema iz tretjega odstavka tega člena ter uporabnika sistema iz drugega in tretjega odstavka 14. člena tega akta.
 
(16)
Uporabniku sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki ima manj kot 70 % ustreznih obračunskih meritev v časovnem bloku 1 za obdobje zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči, se dogovorjena moč določi kot za novega uporabnika sistema.
 

VIII. ZAGOTAVLJENJE PODATKOV

 

49. člen

(pridobivanje podatkov)

 
(1)
Elektrooperater pripravi načrtovani količinski obseg porabe električne energije na podlagi predvidenega gibanja porabe električne energije po posameznih uporabniških skupinah in časovnih blokih. Načrtovane dogovorjene obračunske moči določi elektrooperater po posameznih uporabniških skupinah na podlagi dogovorjenih obračunskih moči iz 12. člena tega akta. Distribucijski operater določi podatke iz tega člena tudi po območjih distribucijskega sistema.
 
(2)
Elektrooperater agenciji posreduje podatke, potrebne za določitev stroškov po uporabniških skupinah glede na nivo.
 
(3)
Elektrooperater mora agenciji posredovati podatke iz tega člena najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
 

50. člen

(spodbujanje naprednejših oblik obračuna omrežnine in aktivnega odjema)

 
(1)
S ciljem omogočiti končnim odjemalcem učinkovitejšo uporabo omrežja, sodelovanje v programih prilagajanja odjema na podlagi lokalnih dinamičnih tarif iz 22. člena tega akta ter v sistemskih storitvah elektrooperaterja, distribucijski operater na podlagi pisne zahteve končnega odjemalca zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje aktivne vloge na način, da jim omogoči naprednejši način obračuna storitev in vključitev v merjen odjem v procesu bilančnega obračuna.
 
(2)
Distribucijski operater vsakemu končnemu odjemalcu, ki nima nameščene merilne naprave, ki omogoča obračun omrežnine na podlagi 15-minutnih podatkov, oziroma nima nameščene merilne naprave z vmesnikom za lokalni dostop do merilnih podatkov v realnem času skladnih z določbami akta, ki ureja sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije na podlagi pisne zahteve končnega odjemalca namesti ustrezno merilno napravo v roku 45 dni od prejete zahteve končnega odjemalca, ter končnega odjemalca vključi v obračun omrežnine na podlagi 15-minutnih meritev s prvim dnem naslednjega koledarskega meseca po namestitvi merilne opreme.
 
(3)
Distribucijski operater na podlagi pisne zahteve vsakega končnega odjemalca, ki ima nameščeno merilno napravo na prevzemno-predajnem mestu, ki zagotavlja 15-minutne meritve, in je vključen v nemerjen odjem, uvrsti obračunske merilne točke v merjen odjem najkasneje s prvim dnem meseca, ki sledi naslednjemu koledarskemu mesecu od prejema zahteve.
 
(4)
Distribucijski operater lahko zahtevo iz drugega in tretjega odstavka tega člena zavrne samo, če obstajajo nepremostljive tehnične ovire.
 

IX. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window