Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4890/2009, stran 14789 DATUM OBJAVE: 28.12.2009

VELJAVNOST: od 12.1.2010 / UPORABA: od 12.1.2010

RS 108-4890/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 108/09

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.1.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4890. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2009.
 
Št. 003-02-11/2009-6
 
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNačrt-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) se v prvem odstavku 2. člena v 8. točki pred podpičjem doda besedilo »oziroma, če smernice niso bile izdane, ali so bili pri pripravi prostorskega akta upoštevani predpisi z njihovega delovnega področja«.
 
V 10. točki se podpičje nadomesti s piko ter doda besedilo »Nosilci urejanja prostora so državni in lokalni;«.
 

2. člen

 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
 

»11.a člen

(nosilci urejanja prostora)

 
(1)
Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
 
-
predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
 
-
zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
 
-
izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
 
-
sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
 
(2)
Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
 
(3)
Ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi seznam državnih nosilcev urejanja prostora in ga objavlja na svojih spletnih straneh.
 
(4)
Ministrstvo izdaja smernice in mnenja k občinskim prostorskim načrtom s področja razvoja poselitve. S smernicami se na podlagi državnih prostorskih aktov opredelijo usmeritve, izhodišča in pogoji za razvoj poselitve, predvsem glede:
 
-
omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
 
-
razvoja naselij in razpršene poselitve,
 
-
razmestitve dejavnosti v prostoru in
 
-
območij namenske rabe prostora.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window