Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1404/2018, stran 4618 DATUM OBJAVE: 4.5.2018

VELJAVNOST: od 19.5.2018 / UPORABA: od 3.9.2018

RS 31-1404/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 31/18

Časovnica

Na današnji dan, 15.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1404. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.
 
Št. 003-02-4/2018-20
 
Ljubljana, dne 27. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije v zvezi z upravičenci do štipendije po tem zakonu prenašajo:
 
-
točka (b) prvega odstavka in drugi odstavek 11. člena ter prvi odstavek 21. člena Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44), zadnjič spremenjene z Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (UL L št. 132 z dne 19. 5. 2011, str. 1);
 
-
24. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77).«.
 

2. člen

 
V 3. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
 
»– štipendija je pravica do denarnega prejemka, ki vključuje osnovno štipendijo in morebitne dodatke,«.
 
Enaindvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»– sklad je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,«.
 

3. člen

 
V šestem odstavku 5. člena se črtata vejica in besedilo »povzetek in povezavo na objavo tudi na portalu e-uprava«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window