Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2251/2014, stran 5861 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 8.7.2014 / UPORABA: od 8.7.2014

RS 51-2251/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 51/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.7.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2251. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) ter 10., 19. in 66. do 68. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2014

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
 
(2)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 56.493.093|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 47.640.916|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 33.586.706|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 23.889.843|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  8.653.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |  1.043.863|
|   |IN STORITVE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 14.054.210|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          | 11.699.593|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   14.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   377.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA       |   306.800|
|   |IN STORITEV                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  1.656.817|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  3.250.580|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |  1.070.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  2.180.580|
|   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    8.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |    8.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.592.747|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  2.305.326|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ  |  3.287.421|
|   |SREDSTEV PRORAČUNA EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |      0|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 60.639.801|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 15.517.302|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  3.060.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |   449.398|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 10.900.044|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   590.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 REZERVE                |   517.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 23.086.890|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |  2.169.075|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         | 10.144.567|
|   |IN GOSPODINJSTVOM             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM |   421.391|
|   |IN USTANOVAM                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     | 10.311.857|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 12.416.786|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 12.416.786|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  9.618.823|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN    |  9.288.123|
|   |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |   330.700|
|   |UPORABNIKOM                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)     | –4.146.708|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |      0|
|   |FINANČNIH NALOŽB              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN         |      0|
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |   800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |   800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |  2.292.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  2.292.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  2.292.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –5.638.889|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       | –1.492.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  4.146.708|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  5.839.730|
|   |NA DAN 31. 12. 2013            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
 
(3)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
(4)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
 
(5)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window