Navigacija

Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-312/2022, stran 816 DATUM OBJAVE: 11.2.2022

VELJAVNOST: od 12.2.2022 / UPORABA: od 12.2.2022

RS 17-312/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/22, 4/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

312. Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese

 
 
Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, šestega odstavka 17. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 24.a člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje 4.a člena in drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
 

P R A V I L N I K
o trženju semena krmnih rastlin in pese

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa vrste krmnih rastlin in pese, kategorije, v katerih se uradno potrdi in trži seme posamezne vrste krmnih rastlin in pese, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena krmnih rastlin in pese, ki jih mora za uradno potrditev izpolnjevati posamezna kategorija, zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja in druge pogoje za trženje semena krmnih rastlin in pese, posebne zahteve za trženje nedokončno potrjenega semena krmnih rastlin in pese in semena krmnih rastlin in pese v mešanicah ter majhnih pakiranjih, podrobnejši postopek uradne potrditve semena krmnih rastlin in pese, postopek uradnega nadzora nad preglednikom in vzorčevalcem pod uradnim nadzorom, postopek izvedbe naknadne kontrole semena krmnih rastlin in pese in podrobnejši način obveščanja ter izmenjave podatkov v skladu z:
 
-
Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (66/401/EGS) (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in molekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 66/401/EGS) in
 
-
Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in molekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/54/ES).
 

2. člen

(vrste krmnih rastlin in pese)

 
Krmne rastline in pesa so rastline naslednjih vrst:
 
a)
trave (Poaceae):
 
1.
Agrostis canina L. – pasja šopulja,
 
2.
Agrostis capillaris L.–lasasta šopulja,
 
3.
Agrostis stolonifera L. – plazeča šopulja,
 
4.
Agrostis gigantea Roth. – orjaška šopulja,
 
5.
Alopecurus pratensis L. – travniški lisičji rep,
 
6.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex. J.Presl & C. Presl – visoka pahovka,
 
7.
Bromus catharticus Vahl – čistilna stoklasa,
 
8.
Bromus sitchensis Trin. – aljaška stoklasa,
 
9.
Cynodon dactylon (L.) Pers. – prstasti pesjak,
 
10.
Dactylis glomerata L. – navadna pasja trava,
 
11.
Festuca arundinacea Schreber – trstikasta bilnica,
 
12.
Festuca filiformis Pourr. – tankolistna bilnica,
 
13.
Festuca ovina L. – ovčja bilnica,
 
14.
Festuca pratensis Huds. – travniška bilnica,
 
15.
Festuca rubra L. – rdeča bilnica,
 
16.
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. – raskavolistna bilnica,
 
17.
Lolium multiflorum Lam. – mnogocvetna (laška) ljuljka (vključno z westerwoldsko ljuljko),
 
18.
Lolium perenne L. – trpežna (angleška) ljuljka,
 
19.
Lolium x hybridum Hausskn – skrižana ljuljka,
 
20.
Phalaris aquatica L. – vodna čužka,
 
21.
Phleum nodosum L. – bertolonijev mačji rep,
 
22.
Phleum pratense L. – travniški mačji rep,
 
23.
Poa annua L. – enoletna latovka,
 
24.
Poa nemoralis L. – podlesna latovka,
 
25.
Poa palustris L. – močvirska latovka,
 
26.
Poa pratensis L. – travniška latovka,
 
27.
Poa trivialis L. – navadna latovka,
 
28.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. – rumenkasti ovsenec,
 
29.
xFestulolium Asch. & Graebn. – festulolium (hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Festuca z vrstami iz rodu Lolium);
 
b)
metuljnice (Fabaceae):
 
1.
Galega orientalis Lam. – krmna jastrebina,
 
1.
Hedysarum coronarium L. – medenica,
 
3.
Lotus corniculatus L. – navadna nokota,
 
4.
Lupinus albus L. – beli volčji bob,
 
5.
Lupinus angustifolius L. – ozkolistni volčji bob,
 
6.
Lupinus luteus L. – rumeni volčji bob,
 
7.
Medicago lupulina L. – hmeljna meteljka,
 
8.
Medicago sativa L. – lucerna,
 
9.
Medicago x varia T. Martyn – pisana meteljka,
 
10.
Onobrychis viciifolia Scop. – navadna turška detelja,
 
11.
Pisum sativum L. (partim) – krmni grah,
 
12.
Trifolium alexandrinum L. – aleksandrijska detelja,
 
13.
Trifolium hybridum L. – hibridna detelja,
 
14.
Trifolium incarnatum L. – inkarnatka,
 
15.
Trifolium pratense L. – črna detelja,
 
16.
Trifolium repens L. – bela (plazeča) detelja,
 
17.
Trifolium resupinatum L. – perzijska (zasukanocvetna) detelja,
 
18.
Trigonella foenum-graecum L. – sabljasti triplat,
 
19.
Vicia faba L. (partim) – krmni bob,
 
20.
Vicia pannonica Crantz – panonska grašica,
 
21.
Vicia sativa L. – navadna grašica,
 
22.
Vicia villosa Roth – kuštrava grašica;
 
c)
druge vrste krmnih rastlin:
 
1.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. – koleraba, kavla,
 
2.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. – krmni ohrovt,
 
3.
Phacelia tanacetifolia Benth. – facelija,
 
4.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – oljna redkev;
 
č)
pesa:
 
1.
Beta vulgaris L. – krmna pesa ali sladkorna pesa.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
žlahtniteljevo seme je seme, ki ga pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte in je namenjeno pridelavi semena generacije pred osnovnim semenom (v nadaljnjem besedilu: predosnovno seme) ali semena kategorije osnovno seme;
 
2.
enoklično seme je seme pese, ki je gensko enoklično;
 
3.
obloženo seme je seme pese, namenjeno setvi z natančnimi sejalnicami v končni sklop rastlin, iz katerega zraste posamezna rastlina.
 

II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE SEMENA KRMNIH RASTLIN IN PESE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window