Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4920/2009, stran 14858 DATUM OBJAVE: 28.12.2009

VELJAVNOST: od 29.12.2009 / UPORABA: od 29.12.2009

RS 108-4920/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 108/09

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4920. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 25. redni seji dne 21. decembra 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šalovci za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
+-------+--------------------------------------+-------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV           |       |
|    |IN ODHODKOV              |   v eurih|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov           | Proračun za|
|                       |  leto 2010|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  3.746.045|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|70   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  1.259.660|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |DAVČNI PRIHODKI            |  1.201.546|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  1.089.290|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    77.020|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    35.236|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki            |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    58.114|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |    18.714|
|    |od premoženja             |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     300|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |      –|
|    |in storitev              |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    39.100|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   198.660|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    90.000|
|    |sredstev               |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prod.zemlj. in    |   108.660|
|    |neopred. sredstev           |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.287.725|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |  2.287.725|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  3.699.392|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   615.997|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    97.388|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|    15.703|
|    |varnost                |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   402.721|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    23.858|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |    76.327|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   442.976|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije            |      -|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |   200.919|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    92.548|
|    |organizacijam in ustanovam      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   149.509|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |      -|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.590.179|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  2.590.179|
|    |sredstev               |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    50.240|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi prav.   |    10.074|
|    |in fizič. osebam,ki niso pror.    |       |
|    |uporabniki              |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    40.166|
|    |proračunskim uporabnikom       |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK         |    46.653|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)        |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       |
|    |PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)|       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila           |      –|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      –|
|    |in finančnih naložb          |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      –|
|    |privatizacije             |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega       |      –|
|    |premoženja v javnih skladih in pravnih|       |
|    |osebah javnega prava, ki imajo    |       |
|    |premoženje v svoji lasti       |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      –|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)           |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |    46.653|
|    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |       |
|    |PREJETIH IN DANIH           |       |
|    |POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   300.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   300.000|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   353.190|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |   353.190|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)     |   –53.190|
+-------+--------------------------------------+-------------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |    –6.537|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=  |       |
|    |(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)      |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+-------+--------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |    6.537|
+-------+--------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
-
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1),
 
-
prihodki turistične takse,
 
-
prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
 
-
prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
 
-
prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
 
-
prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za določene namene,
 
-
prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenski izdatki proračuna za leto 2010 so tudi izdatki za odpravo nesorazmerij v plačah določenih v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window