Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3908/2018, stran 12924 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 81-3908/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3908. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 23. 11. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP; 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

 
(1)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar– 
marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.447.983
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.089.463
70
DAVČNI PRIHODKI
3.936.142
 
700 Davki na dohodek in dobiček
3.642.574
 
703 Davki na premoženje
97.997
 
704 Domači davki na blago in storitve
194.444
 
706 Drugi davki in prispevki
1.127
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.153.321
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
467.464
 
711 Takse in pristojbine
5.257
 
712 Globe in druge denarne kazni
10.238
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.105
 
714 Drugi nedavčni prihodki
657.257
72
KAPITALSKI PRIHODKI
339.083
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
 
721 Prihodki od prodaje zalog 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
339.083
73
PREJETE DONACIJE
8.077
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.077
 
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.360
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
11.360
 
741 Prejeta sredstva iz državnega poračuna iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.731.750
40
TEKOČI ODHODKI
1.342.468
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
315.039
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.490
 
402 Izdatki za blago in storitve
955.044
 
403 Plačila domačih obresti
20.895
 
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
1.975.408
 
410 Subvencije
107.776
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.270.251
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
51.466
 
413 Drugi tekoči domači transferi
545.915
 
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
408.764
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
408.764
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.110
 
430 Investicijski transferi
5.110
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.716.233
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
440 Dana posojila
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
-
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
 
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
370.000
55
ODPLAČILA DOLGA
370.000
 
550 Odplačila domačega dolga 
370.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 
1.346.233
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–370.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–1.716.233
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018
 
 
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
0
 
(2)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window