Navigacija

Pravilnik o skupnih varnostnih kazalnikih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1574/2019, stran 4160 DATUM OBJAVE: 31.5.2019

VELJAVNOST: od 15.6.2019 / UPORABA: od 15.6.2019

RS 35-1574/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/19

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.6.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1574. Pravilnik o skupnih varnostnih kazalnikih

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o skupnih varnostnih kazalnikih

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa skupne varnostne kazalnike.
 
(2)
Ta pravilnik prenaša Prilogo I Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 102).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
»aktivni nivojski prehod« je nivojski prehod, na katerem so uporabniki, ki ga prečkajo, zavarovani ali opozorjeni pred prihajajočim vlakom z napravami, ki se sprožijo, ko prečkanje prehoda za uporabnika ni varno. Zavarovanje z uporabo fizičnih naprav vključuje zapornice in polzapornice, opozorilo z uporabo fiksne opreme na nivojskih prehodih pa vidne naprave (luči) in zvočne naprave;
 
2.
»cesta« za namene statističnih podatkov o železniških nesrečah je vsaka javna ali zasebna cesta, ulica ali avtocesta, vključno z vzporednimi pešpotmi in kolesarskimi stezami;
 
3.
»deformacija (smerna ali višinska – vegavost) tira« je vsaka napaka v zvezi z neprekinjenostjo in geometrijo tira, zaradi katere je treba tir zapreti ali nemudoma zmanjšati dovoljeno hitrost;
 
4.
»druga oseba na peronu« je vsaka oseba na železniškem peronu, ki ni opredeljena kot »potnik«, »zaposleni ali izvajalec«, »uporabnik nivojskega prehoda«, »druga oseba, ki se ne nahaja na peronu« ali »nepooblaščena oseba na zemljišču železnice«;
 
5.
»druga oseba, ki se ne nahaja na peronu« je vsaka oseba, ki ni na železniškem peronu in ni opredeljena kot »potnik«, »zaposleni ali izvajalec«, »uporabnik nivojskega prehoda«, »druga oseba na peronu« ali »nepooblaščena oseba na zemljišču železnice«;
 
6.
»drugo (druga nesreča)« je vsaka nesreča, razen trčenja vlaka s tirnim vozilom, trčenja vlaka z oviro znotraj svetlega profila, iztirjenja vlaka, nesreče na nivojskem prehodu, nesreče, ki jo povzročijo tirna vozila med gibanjem osebam, ali požara v tirnih vozilih;
 
7.
»huda nesreča« je vsaka nesreča, v kateri je udeleženo najmanj eno premikajoče se tirno vozilo, katere posledica je najmanj ena smrtno ponesrečena ali hudo poškodovana oseba ali velika škoda na tirnih vozilih, progi, drugih napravah ali okolju ali večje motnje prometa, razen nesreč v delavnicah, skladiščih in depojih;
 
8.
»huda poškodba (hudo poškodovana oseba)« je vsaka poškodovana oseba, ki je zaradi posledic nesreče hospitalizirana za več kot 24 ur; izvzeti so primeri poskusa samomora;
 
9.
»iztirjenje vlaka« je vsak primer, ko vsaj eno kolo vlaka zapusti tirnice;
 
10.
»napaka pri oddajanju signala« je vsaka tehnična napaka signalnega sistema (na infrastrukturi ali tirnih vozilih), ki ima za posledico manj omejevalne signalne informacije od zahtevanih;
 
11.
»neodobrena vožnja« je vožnja mimo:
 
-
ob progi stoječega signala, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo, če sistem zaščite vlaka ne deluje,
 
-
končne točke odobrene vožnje, zavarovane v sistemu zaščite vlaka,
 
-
točke, sporočene z ustno ali pisno odobritvijo, določeno v predpisih,
 
-
tabel, ki označujejo mesto zaustavitve (blažilci za zaustavitev niso vključeni), ali ročnih signalov.
 
Primeri, ko tirno vozilo brez priključenega vlečnega vozila ali vlak brez strojevodje prevozi signal, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo, niso vključeni. Primeri, ko iz katerega koli razloga signal ne pokaže signalnega znaka za prepovedano vožnjo pravočasno, da bi voznik vlak lahko zaustavil pred signalom, niso vključeni. Varnostni organi lahko o teh štirih vrstah neodobrene vožnje poročajo ločeno, poročajo pa o vsaj enem zbirnem kazalniku, ki vsebuje podatke o vseh štirih postavkah;
 
12.
»nepooblaščena oseba na zemljišču železnice« je vsaka oseba, ki je na zemljišču železnice, na katerem je taka navzočnost prepovedana, razen uporabnikov nivojskega prehoda;
 
13.
»nesreča na nivojskem prehodu« je vsaka nesreča na nivojskih prehodih, v katero so vpleteni vsaj eno tirno vozilo in eno ali več vozil, ki prečkajo prehod, drugi uporabniki, ki prečkajo prehod, kot so pešci, ali drugi objekti, začasno navzoči na progi ali v njeni bližini, če jih je izgubilo vozilo ali uporabnik, ki prečka prehod;
 
14.
»nesreča pri prevozu nevarnega blaga« je vsaka nesreča ali incident, o katerem je treba poročati v skladu z oddelkom 1.8.5 Pravilnika o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, kakor je bil sprejet v skladu z Direktivo 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: RID);
 
15.
»nesreča, ki jo povzročijo tirna vozila med gibanjem in v kateri so udeležene osebe« je nesreča ene ali več oseb, ki jih zadene tirno vozilo ali predmet, ki je na to vozilo pritrjen oziroma se je od tega vozila ločil, kar vključuje osebe, ki padejo s tirnih vozil, in osebe, ki med potovanjem v teh vozilih padejo ali jih zadenejo nepritrjeni predmeti;
 
16.
»neupoštevanje signalnega znaka, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo, vendar se vlak še ne nahaja v nevarnem območju« je vsak dogodek, pri katerem kateri koli del vlaka prekorači mesto zanj odobrene vožnje, vendar se še ne nahaja v nevarnem območju;
 
17.
»neupoštevanje signalnega znaka, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo, kadar se vlak nahaja v nevarnem območju« je vsak dogodek, pri katerem kateri koli del vlaka prekorači mesto zanj odobrene vožnje in je v nevarnem območju;
 
18.
»nevarno blago« so snovi in izdelki, katerih prevoz je z RID prepovedan ali dovoljen le pod tam določenimi pogoji;
 
19.
»nivojski prehod« je vsako nivojsko križanje ceste ali prehoda in železnice, ki ga priznava upravljavec železniške infrastrukture in je odprto za javne ali zasebne uporabnike. Prehodi med peroni na postajah so izključeni, prav tako prehodi čez tire, ki so namenjeni izključno zaposlenim;
 
20.
»pasivni nivojski prehod« je nivojski prehod brez kakršne koli oblike sistema opozarjanja ali zaščite, ki bi se sprožil, ko prečkanje prehoda za uporabnika ni varno;
 
21.
»poskus samomora« je dejanje namernega poškodovanja samega sebe, ki ima za posledico hudo poškodbo;
 
22.
»poslovni potnik« je potnik, ki potuje zaradi svojih poklicnih dejavnosti, pri čemer prevoz na delo ni vključen;
 
23.
»poškodovana tirnica« je ločitev tirnice na dva ali več delov ali ločitev katerega koli kosa kovine tirnice, kar povzroči vrzel na vozni površini tirnice, ki je daljša od 50 mm in globlja od 10 mm;
 
24.
»potnik« je vsaka oseba, razen članov vlakovnega osebja, ki potuje z železnico, vključno s potnikom, ki poskuša na vlak vstopiti ali z vlaka izstopiti, medtem ko se giblje, vendar le za statistične podatke o nesrečah;
 
25.
»potniški kilometer« je merska enota za prevoz enega potnika v železniškem prometu na razdalji en kilometer. Upošteva se samo razdalja na ozemlju države poročevalke;
 
26.
»požar v tirnih vozilih« je požar ali eksplozija v tirnih vozilih (vključno z njihovim tovorom) med vožnjo od odhodne do namembne postaje, vključno s postanki na odhodni postaji, namembni postaji ali vmesnih postajah ter med ranžiranjem;
 
27.
»prehod« je vsaka pot, razen ceste, za prehod ljudi, živali, vozil ali strojev;
 
28.
»progovni kilometer« je v kilometrih merjena dolžina železniškega omrežja v državah članicah. Pri večtirnih železniških progah se šteje samo razdalja med odhodnim in namembnim krajem;
 
29.
»samomor« je dejanje namernega poškodovanja samega sebe, ki ima za posledico smrt, kakor ga je evidentiral in klasificiral državni organ, ki je pristojen za obravnavo in preiskavo takega dejanja;
 
30.
»sistem zaščite vlaka« je sistem, ki pomaga zagotavljati spoštovanje signalnih znakov in omejitev hitrosti;
 
31.
»sistemi na vlaku« so sistemi, ki so vozniku v pomoč pri opazovanju signaliziranja ob progi in kabinskega signaliziranja ter tako zagotavljajo zaščito pred mestom nevarnosti in spoštovanje omejitev hitrosti. Na vlaku se uporabljajo naslednji sistemi zaščite:
 
-
opozorilo za avtomatsko opozarjanje voznika,
 
-
opozorilo in avtomatsko zaustavljanje za opozarjanje voznika in avtomatsko zaustavljanje ob vožnji mimo signala nevarnosti,
 
-
opozorilo in avtomatsko zaustavljanje ter ločeno nadziranje hitrosti, ki zagotavljajo zaščito pred mesti nevarnosti, pri čemer »ločeno nadziranje hitrosti« pomeni nadzor hitrosti na določenih lokacijah (omejevalniki hitrosti) ob približevanju signala,
 
-
opozorilo in avtomatsko zaustavljanje ter neprekinjeno nadziranje hitrosti, ki zagotavljajo zaščito pred mesti nevarnosti in neprekinjen nadzor hitrostne omejitve na progi, pri čemer »neprekinjeno nadziranje hitrosti« pomeni neprekinjeno navajanje in uveljavljanje največje dovoljene ciljne hitrosti na vseh odsekih proge.
 
Zadnja alineja se obravnava kot sistem avtomatske zaščite vlaka;
 
32.
»smrt (smrtna žrtev)« je vsaka oseba, ki je zaradi nesreče umrla takoj ali v 30 dneh, izvzeti so primeri samomora;
 
33.
»stroški materialne škode na tirnih vozilih ali infrastrukturi« so stroški zagotovitve novih tirnih vozil ali infrastrukture z enako funkcionalnostjo in tehničnimi parametri, kot so jih imela tirna vozila ali infrastruktura, ki je ni več mogoče popraviti, in stroški vzpostavitve stanja, kot je bilo pred nesrečo, pri tirnih vozilih ali infrastrukturi, ki jih je mogoče popraviti, pri čemer oboje ocenijo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci železniške infrastrukture v skladu s svojimi izkušnjami, vključeni pa so tudi stroški najema tirnih vozil zaradi nerazpoložljivosti poškodovanih vozil;
 
34.
»stroški škode za okolje« so stroški, ki jih morajo poravnati prevozniki v železniškem prometu in upravljavci železniške infrastrukture, da bi na poškodovanem območju znova vzpostavili stanje, kot je bilo pred železniško nesrečo; na podlagi njihovih izkušenj se ti stroški tudi ocenijo;
 
35.
»tirni kilometer« je v kilometrih merjena dolžina železniškega omrežja v državah članicah. Šteje se vsak tir večtirne železniške proge;
 
36.
»trčenje vlaka s tirnim vozilom« je čelno trčenje, trčenje sprednji del in zadnji del ali trčenje v bok med delom enega in delom drugega vlaka ali tirnega vozila ali z ranžirnimi tirnimi vozili;
 
37.
»trčenje vlaka z oviro znotraj svetlega profila« je trčenje med delom vlaka in predmeti, ki so pritrjeni ali začasno navzoči na progi ali v njeni bližini (razen na nivojskih prehodih, če jih je izgubilo vozilo ali uporabnik, ki prečka prehod), vključno s trčenjem s kontaktnimi vodniki;
 
38.
»uporabnik nivojskega prehoda« je vsaka oseba, ki uporablja nivojski prehod za prečkanje železniške proge s katerim koli prevoznim sredstvom ali peš;
 
39.
»večje motnje prometa« so, ko so vlakovne storitve na glavni železniški progi prekinjene za šest ur ali več;
 
40.
»velika škoda na voznem parku, progi, drugih napravah ali okolju« je škoda, ki znaša 150.000 eurov ali več;
 
41.
»vlak« je eno tirno vozilo ali več tirnih vozil, ki jih vleče ena ali več lokomotiv oziroma ena ali več elektromotornih ali dizelmotornih garnitur in vožnjo opravljajo samo pod določeno številko ali posebno označbo od začetne do končne točke, vključno z lokomotivo, ki opravlja vožnjo sama kot lokomotivski vlak;
 
42.
»vlakovni kilometer« je merska enota za vožnjo vlaka na razdalji en kilometer. Razdalja, ki se uporablja, je dejanska razdalja opravljene vožnje, če je na voljo, sicer se uporablja standardna razdalja omrežja med odhodnim in namembnim krajem. Upošteva se samo razdalja na ozemlju države poročevalke;
 
43.
»zaposleni ali izvajalec« je vsaka oseba, katere zaposlitev je povezana z železnico in je na delovnem mestu ob nesreči, vključno z osebjem izvajalcev, samozaposlenimi izvajalci, osebjem vlaka in osebami, ki upravljajo tirna vozila in infrastrukturne naprave;
 
44.
»zlomljena os na tirnem vozilu v obratovanju« je zlom, ki vpliva na os in povzroča nevarnost nesreče (iztirjenje ali trčenje);
 
45.
»zlomljeno kolo na tirnem vozilu v obratovanju« je zlom, ki vpliva na kolo in povzroča nevarnost nesreče (iztirjenje ali trčenje).
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, ki jih določa zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu, zakon, ki ureja železniški promet, in drugi podzakonski akti, izdani na njuni podlagi.
 

II. SKUPNI VARNOSTNI KAZALNIKI

 

3. člen

(poročanje o skupnih varnostnih kazalnikih)

 
(1)
Varnostni organ vsako leto Agenciji Evropske unije za železnice poroča o skupnih varnostnih kazalnikih.
 
(2)
Če se po predložitvi poročila odkrijejo nova dejstva ali napake, varnostni organ spremeni ali popravi kazalnike za določeno leto ob prvi primerni priložnosti, najpozneje pa v naslednjem letnem poročilu.
 
(3)
Opredelitve izrazov za skupne varnostne kazalnike so navedene v prejšnjem členu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window