Navigacija

Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-2361/2011, stran 6819 DATUM OBJAVE: 27.6.2011

VELJAVNOST: od 12.7.2011 / UPORABA: od 12.7.2011

RS 50-2361/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 50/11, 36/21

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2361. Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen)

 
Razglašam Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. junija 2011.
 
Št. 003-02-6/2011-6
 
Ljubljana, dne 23. junija 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI (ZSTAgen)

 

1. člen

(namen zakona)

 
Ta zakon ureja status in delovanje Slovenske tiskovne agencije (v nadaljnjem besedilu: STA). STA opravlja javno službo stalnega, celovitega, točnega in objektivnega zagota­vljanja informacij o dogodkih v Republiki Sloveniji in po svetu za potrebe javnosti v Republiki Sloveniji, Slovencev po svetu in slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah v slovenskem jeziku ter o dogajanju v Republiki Sloveniji za potrebe medijev in javnosti v Republiki Sloveniji in zunaj meja Republike Slo­venije v angleškem jeziku v skladu s tem zakonom, aktom o ustanovitvi STA in zakonom, ki ureja področje medijev.
 

2. člen

(status STA)

 
(1)
STA je organizirana kot družba z omejeno odgovorno­stjo. Za vprašanja, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe.
 
(2)
STA je izdajatelj medija v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
 

3. člen

(splošno o STA)

 
(1)
Edini ustanovitelj in družbenik STA je Republika Slo­venija. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
 
(2)
V imenu Republike Slovenije pravice družbenika izvaja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), če ta zakon ne določa drugače.
 
(3)
Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno av­tonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financira­nje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA.
 
(4)
Firma družbe je Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana. Skrajšana firma družbe je STA d.o.o. Ljubljana.
 
(5)
STA se lahko zadolžuje le s predhodnim soglasjem v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. STA ne more brez soglasja vlade pridobiti, obremeniti ali odtujiti nepremičnega in drugega premoženja, katerega vrednost presega 25 odstotkov vseh letnih prihodkov STA iz preteklega leta.
 
(6)
Za sodelovanje delavcev pri upravljanju STA se upora­bljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upra­vljanju, razen kadar so s tem zakonom posamezna vprašanja urejena drugače.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window