Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1927/2017, stran 5190 DATUM OBJAVE: 7.7.2017

VELJAVNOST: od 8.7.2017 / UPORABA: od 8.7.2017

RS 35-1927/2017

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/17

Časovnica

Na današnji dan, 24.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1927. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 
 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena in za izvrševanje šestega odstavka 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

1. člen

 
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr.) se v tretjem odstavku 1. člena, 18., 19. in 24. točki prvega odstavka 3. člena, 7. točki 30. člena in enajsti alineji 42. člena besedilo »predpis, ki ureja ravnanje z odpadki« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »predpis, ki ureja odpadke« v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 1. člena se v tretji alineji besedilo »20; Odločba 2001/171/ES« nadomesti s številom »20«, besedilo »43; Odločba 2006/340/ES« pa s številom »43«. Na koncu besedila se za vejico doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: Odločba 2001/171/ES),«.
 
V šesti alineji se za besedilom »str. 44;« doda besedilo »v nadaljnjem besedilu:«.
 
V drugem odstavku se besedilo »98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37, z vsemi spremembami)« nadomesti z besedilom »(EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1)«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 3. člena se v 5. točki besedilo »s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja varstvo okolja«.
 
V 6. točki se podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je tudi odpadna embalaža, izločena pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov;«.
 
V 16. točki se v prvem in drugem stavku za besedilom »izprazni in« doda beseda »to«.
 
31. in 32. točka se spremenita tako, da se glasita:
 
»31.
izvajalec javne službe je izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in izvajalec občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov;
 
32.
nevarno blago je blago, ki je nevarna kemikalija ali nevarni proizvod v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije, ali ki vsebuje te nevarne kemikalije ali nevarne proizvode;«.
 
V 34. točki se besedilo »izvajalci lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki« nadomesti z besedilom »izvajalci javne službe«.
 
Na koncu 35. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 36. do 40. točka, ki se glasijo:
 
»36.
plastika je polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1000 z dne 13. junija 2017 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2017, str. 14), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta nosilnih vrečk;
 
37.
plastične nosilne vrečke so nosilne vrečke iz plastike, z ročaji ali brez, ki so na voljo potrošnikom na prodajnem mestu blaga ali izdelkov;
 
38.
lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov;
 
39.
zelo lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov, ki so potrebne iz higienskih razlogov ali namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, če to prispeva k temu, da se zavrže manj hrane;
 
40.
okso-razgradljive plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke iz plastičnih materialov, ki vsebujejo aditive, ki katalizirajo razgradnjo plastičnega materiala v mikrodelce.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window