Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-3015/2008, stran 9437 DATUM OBJAVE: 8.7.2008

VELJAVNOST: od 9.7.2008 / UPORABA: od 9.7.2008

RS 69-3015/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.7.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 69/08

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.7.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3015. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. junija 2008.
 
Št. 003-02-6/2008-18
 
Ljubljana, dne 7. julija 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Republike Slovenije Predsednik
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 9/07 in 102/07; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) se v 246. členu dodajo peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
 
»(5) Agencija za zavarovalni nadzor v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta sama določi število zaposlenih. Za plače zaposlenih v Agenciji za zavarovalni nadzor velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08), pri čemer obseg sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela, določi Agencija za zavarovalni nadzor sama, v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta.
 
(6) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti Agencija za zavarovalni nadzor, poleg navodil in priporočil sprejetih s strani odborov EU nadzornikov, upošteva tudi morebiten vpliv na finančno stabilnost držav članic.
 
(7) Agencija za zavarovalni nadzor s svojim delovanjem spodbuja sodelovanje med nadzorniki na evropski ravni ter iz menjavo vseh pomembnih informacij med nadzorniki iz matične države in države gostiteljice.«.
 

2. člen

 
V 252. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Strokovni svet sestavljajo predsednik in štirje člani. «.
 
Za prvim odstavkom se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
»(2) Predsednik in člani strokovnega sveta so upravičeni do sejnin in povračil stroškov, ki jih enkrat letno določi strokovni svet na predlog predsednika strokovnega sveta.
 
(3) Strokovni svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku strokovnega sveta in direktorju Agencije za zavarovalni nadzor pri pripravi in izvedbi seje. Sekretar strokovnega sveta zagotavlja pomoč pri organizaciji dela strokovnega sveta, skrbi za zbiranje in pripravo gradiv, za sklice sej, vodenje zapisnikov, arhiviranje ter opravlja druge strokovne naloge, ki so potrebne za nemoteno delo strokovnega sveta in izvajanje administra tivnih del v zvezi z delom strokovnega sveta. Sekretarja na predlog predsednika strokovnega sveta imenuje strokovni svet izmed zaposlenih v Agenciji za zavarovalni nadzor. Sekretar je upravičen do 70% sejnine člana strokovnega sveta iz prejšnjega odstavka.«.
 

3. člen

 
V 259. členu se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7) Direktor Agencije za zavarovalni nadzor opravlja svojo funkcijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi z Agencijo za zavarovalni nadzor.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window