Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2645/2018, stran 8399 DATUM OBJAVE: 27.7.2018

RS 52-2645/2018

 
 

2645. Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)

 
Razglašam Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 2018.
 
Št. 003-02-5/2018-6
 
Ljubljana, dne 27. julija 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
ZA ZAŠČITO VREDNOSTI KAPITALSKE NALOŽBE REPUBLIKE SLOVENIJE V NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D., LJUBLJANA (ZVKNNLB)

 

1. člen

(predmet in cilji zakona)

 
(1)
Predmet tega zakona je nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki nastajajo Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge in ki so v nasprotju z Ustavnim zakonom za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 45/94-I in 11/14 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Ustavni zakon) in predstavljajo kršitev mednarodnih sporazumov, ki urejajo problematiko prenesenih deviznih vlog in v skladu s katerimi je problematika prenesenih deviznih vlog vprašanje nasledstva nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ). Nadomestitev negativnih finančnih posledic se izvede, ker Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, tako kot Republika Slovenija, nima kakršnekoli obveznosti do Republike Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog.
 
(2)
Cilj tega zakona je ohranitev vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, tako da se navkljub tveganjem, ki izhajajo iz nedopustnih sodnih postopkov sodišč Republike Hrvaške in njihovih sodnih odločb iz prejšnjega odstavka:
 
-
omogoči maksimiziranje kupnine v prodajnem postopku Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana;
 
-
omogoči polno uživanje korporacijskih pravic iz naslova kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.
 
(3)
V skladu s prvim odstavkom tega člena ta zakon določa način nadomestitve negativnih finančnih posledic, ki izhajajo iz naslova prisilne izpolnitve na podlagi pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog in ki so v nasprotju z Ustavnim zakonom in predstavljajo kršitev mednarodnih sporazumov, ki urejajo problematiko prenesenih deviznih vlog in v skladu s katerimi je problematika prenesenih deviznih vlog vprašanje nasledstva nekdanje SFRJ, višino nadomestitve teh negativnih finančnih posledic, upravičenca do nadomestitve negativnih finančnih posledic, pristojno osebo javnega prava za nadomestitev negativnih finančnih posledic ter način in rok izplačila nadomestitve negativnih finančnih posledic. S tem zakonom se določa tudi način povrnitve sredstev, ki so bila v skladu s tem zakonom namenjena za nadomestitev negativnih finančnih posledic iz prvega odstavka tega člena.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
1.
»banka« je Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ustanovljena z Ustavnim zakonom o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 45/94-I in 11/14 – popr.);
 
2.
»prenesene devizne vloge« so devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere je jamčila nekdanja SFRJ in so jih njihovi imetniki na podlagi predpisov Republike Hrvaške o spremembi deviznih depozitov državljanov v javni dolg Republike Hrvaške prenesli z Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Glavne filijale Zagreb, na banke s sedežem na ozemlju Republike Hrvaške;
 
3.
»prisilna izpolnitev« je izvršba, pobot ali druga oblika prisilnega poplačila, kot posledica neplačila po pravnomočni sodni odločbi, izdani s strani kateregakoli sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog. Za prisilno izpolnitev se šteje tudi plačilo, ki ga izvrši banka na podlagi zahteve ali odločbe pristojnega regulatorja, iz katere izhaja obveznost banke, da opravi plačilo pravnomočne sodne odločbe, izdane s strani kateregakoli sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog.
 

3. člen

(nepriznavanje odgovornosti za prenesene devizne vloge)

 
(1)
Vse odločbe in druge odločitve sodišč in drugih organov na ozemlju Republike Hrvaške, ki se nanašajo na banko iz naslova prenesenih deviznih vlog in vodijo do negativnih finančni posledic za banko, so v nasprotju s slovenskim ustavnim redom in mednarodnopravnimi obveznostmi Republike Hrvaške.
 
(2)
Ta zakon ne vzpostavlja jamstva Republike Slovenije za prenesene devizne vloge. Na podlagi tega zakona Republika Slovenija ne prevzema kakršnekoli obveznosti do Republike Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog, ampak zgolj zaščiti vrednost svojega premoženja.
 
(3)
Ta zakon glede obveznosti za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere Republika Slovenija ni prevzela jamstva po 19. členu Ustavnega zakona, ne posega v pravice in obveznosti bank, kot jih določa Ustavni zakon.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window