Navigacija

Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-560/2017, stran 1672 DATUM OBJAVE: 10.3.2017

VELJAVNOST: od 25.3.2017 / UPORABA: od 25.3.2017

RS 12-560/2017

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 18.12.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 12/17, 57/18, 43/19, 79/19, 179/20

Časovnica

Na današnji dan, 26.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.12.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

560. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

 
 
Na podlagi šestega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), prvega odstavka 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14) ter 13. točke prvega odstavka 22. člena v zvezi s 5. točko prvega odstavka 70. člena in drugim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 47. redni seji 20. 2. 2017 sprejel
 

P R A V I L N I K
o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik določa:
 
-
obliko, vsebino, izdajo in veljavnost kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ) in profesionalne kartice (v nadaljnjem besedilu: PK);
 
-
namen uporabe KZZ in PK;
 
-
način dostopa do podatkov ter pooblastila za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih.
 
(2)
Izdajatelj KZZ in PK je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
 

2. člen

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
-
delodajalec imetnika PK je Zavod, izvajalec zdravstvenih storitev ali upravljavec iz 5. člena tega pravilnika, ki je v skladu s tem pravilnikom pooblaščen podeliti svojemu delavcu in delavcu svojega pogodbenega partnerja pooblastila za dostop do podatkov v zalednem sistemu, do katerih je delavec upravičen zaradi narave svojega dela kot imetnik PK;
 
-
imetnik KZZ je oseba, ki ji je bila v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, priznana lastnost zavarovane osebe, in oseba, ki je v skladu s pravnim redom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) oziroma mednarodno pogodbo z njo izenačena glede uveljavljanja pravic iz navedenega zakona, ter ji je bila zato izdana KZZ;
 
-
imetnik PK je zdravstveni delavec, zdravstveni sodelavec ali drug delavec delodajalca ali njegovega pogodbenega partnerja, ki ga je delodajalec pooblastil, da pri svojem delu uporablja PK za dostop do podatkov v zalednem sistemu, do katerih je upravičen zaradi narave svojega dela. Kot delavec v smislu tega pravilnika se šteje oseba, ki pri delodajalcu ali njegovem pogodbenem partnerju opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi;
 
-
izvajalec zdravstvenih storitev je skupni izraz za izvajalca in dobavitelja, kot sta izraza opredeljena v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje;
 
-
KPEP na PK je kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, zapisano na PK, ki se uporablja z osebnim geslom in imetniku PK omogoča kvalificiran elektronski podpis;
 
-
PEP na KZZ je (nekvalificirano) potrdilo za elektronski podpis, zapisano na KZZ, ki se uporablja brez osebnega gesla in sočasno z uporabo PK omogoča dostop do podatkov v zalednem sistemu;
 
-
PEP na PK je (nekvalificirano) potrdilo za elektronski podpis, zapisano na PK, ki se uporablja z osebnim geslom in imetniku PK omogoča elektronski podpis in dostop do podatkov v zalednem sistemu;
 
-
personalizacija KZZ in PK je zapis podatkov v mikroprocesor ter na zunanjost KZZ in PK;
 
-
zaledni sistemi so zbirke podatkov Zavoda in drugih upravljavcev iz 5. člena tega pravilnika, do katerih je mogoč dostop s PK v skladu s podeljenimi pooblastili;
 
-
ZZZS številka je enolična identifikacijska številka zavarovane osebe in enolična identifikacijska številka tuje zavarovane osebe, določena v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje.
 

II. NAMEN UPORABE KZZ IN PK

 

3. člen

 
(1)
KZZ je javna listina, s katero se dokazuje lastnost zavarovane osebe pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in s katero se dostopa do podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, če tako določa posebni zakon, pa tudi do drugih podatkov.
 
(2)
Izvajalci zdravstvenih storitev in pooblaščeni delavci Zavoda lahko zaradi preverjanja istovetnosti imetnika KZZ zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni dokument.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window