Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 39-1515/2013, stran 4665 DATUM OBJAVE: 6.5.2013

VELJAVNOST: od 7.5.2013 / UPORABA: od 7.5.2013

RS 39-1515/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 39/13

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.5.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1515. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 2013.
 
Št. 003-02-4/2013-8
 
Ljubljana, dne 3. maja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2E)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr. 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF in 57/12) se v osmem odstavku 17. člena, petem odstavku 31. člena, četrtem odstavku 32. člena, prvem odstavku 78. čle­na, 106. členu, prvem in drugem odstavku 117. člena, prvem odstavku 118. člena, drugem odstavku 122. člena in prvem odstavku 123. člena, besedi »prometni inšpektorat« v vseh sklonih nadomestita z besedilom »inšpektorat, pristojen za področje prometa« v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
Tretji odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega od­stavka in nad izvajanjem rednih usposabljanj voznikov opravlja inšpektorat, pristojen za področje prometa. V primeru ugoto­vljenih nepravilnosti pri izvajanju rednega usposabljanja ali ne­izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka z odločbo naloži odpravo nepravilnosti in jo v vednost pošlje tudi ministrstvu, da preveri, ali so izpolnjeni pogoji za odvzem pooblastila. Inšpek­tor takoj prepove izvajanje rednega usposabljanja, če ugotovi kakšno od naslednjih nepravilnosti:
 
-
če usposabljanje izvaja oseba, ki ne izpolnjuje predpisa­nih pogojev glede izobrazbe in izkušenj s področja, za katero se usposabljanje izvaja;
 
-
če se usposabljanje ne izvaja po programu, ki ga določi ministrstvo;
 
-
če se usposabljanje izvaja v prostorih, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev, določenih s tem zakonom ali podzakon­skim predpisom;
 
-
če usposabljanje izvaja pravna ali fizična oseba, ki nima pooblastila ministra za izvajanje rednih usposabljanj.«.
 

3. člen

 
V četrtem odstavku 45. člena se beseda »avtobusi« na­domesti z besedilom »vozili za prevoz potnikov«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window