Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2641/2019, stran 7074 DATUM OBJAVE: 4.10.2019

VELJAVNOST: od 5.10.2019 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 59-2641/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 59/19

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2641. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019

 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 25. 9. 2019 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19 in 39/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
24.979.682
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
22.482.787
70
DAVČNI PRIHODKI
19.706.692
 
700 Davki na dohodek in dobiček
16.661.192
 
703 Davki na premoženje
2.625.000
 
704 Domači davki na blago in storitve
420.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.776.095
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.801.019
 
711 Takse in pristojbine
22.000
 
712 Globe in druge denarne kazni
110.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
85.000
 
714 Drugi nedavčni prihodki
758.076
72
KAPITALSKI PRIHODKI
575.340
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
22.340
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
553.000
73
PREJETE DONACIJE
610
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
610
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.920.945
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.167.644
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
753.301
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.033.822
40
TEKOČI ODHODKI
8.121.569
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.807.353
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
292.230
 
402 Izdatki za blago in storitve
4.575.886
 
403 Plačila domačih obresti
14.000
 
409 Rezerve
1.432.100
41
TEKOČI TRANSFERI
11.509.041
 
410 Subvencije
163.500
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.118.706
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.052.564
 
413 Drugi tekoči domači transferi
4.174.271
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.584.058
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.584.058
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
819.154
 
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
321.500
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
497.654
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.054.140
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
88.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
88.000
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–88.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
387.040
55
ODPLAČILA DOLGA
387.040
 
550 Odplačila domačega dolga
387.040
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.529.180
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–387.040
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.054.140
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.529.180
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
 

2. člen

 
Šesta točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»6. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, ki se namenita za vzdrževanje gozdnih cest.«
 

3. člen

 
V drugem odstavku 9. člena se znesek »250.000 €« nadomesti z zneskom »300.000 €«.
 
V sedmem odstavku 9. člena se znesek »368.626 €« nadomesti z zneskom »390.000 €«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window