Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1264/2016, stran 4233 DATUM OBJAVE: 25.4.2016

VELJAVNOST: od 10.5.2016 / UPORABA: od 10.5.2016

RS 30-1264/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/16

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.5.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1264. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2016.  
 
Št. 003-02-2/2016-3
 
Ljubljana, dne 20. aprila 2016  
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1I) 

 

1. člen

 
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) se v drugem odstavku 1. člena 3. točka spremeni tako, da se glasi:
 
3.
 Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 1),
 

2. člen

 
V 3. členu se točka 6.8.1. spremeni tako, da se glasi:
 
»6.8.1. Večja nesreča je dogodek, kot je večja emisija, požar ali eksplozija, ki je posledica nenadzorovanih dogodkov pri obratovanju obrata in lahko takoj ali z zakasnitvijo znotraj ali zunaj obrata povzroči hudo nevarnost za človekovo zdravje ali okolje in vključuje eno ali več nevarnih snovi.«.
 
Za točko 6.8.1. se doda nova točka 6.8.1.1., ki se glasi:
 
»6.8.1.1. Nevarnost je lastnost nevarne snovi ali fizično stanje, ki lahko škoduje človekovemu zdravju ali okolju.«.
 
V 7.1. točki se črta besedilo »naprave ali obrata«.
 
V 9. točki se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »in izpolnjuje predpisane pogoje za razvrstitev v obrate manjšega ali obrate večjega tveganja za okolje v skladu s predpisom iz 18. člena tega zakona.«.
 
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»10.
Nevarna snov je snov ali zmes, ki ustreza kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljenih v Prilogi I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353, z dne 31. 12. 2008, str. 1).«.
 
10.1. in 10.2. točka se spremenita tako, da se glasita:
 
»10.1.
Nevarna snov, določena zaradi razvrstitve obratov, je v predpisu iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona določena snov ali zmes, ki je lahko surovina, proizvod, stranski proizvod, ostanek ali vmesni proizvod.
 
10.2.
Snov je katerikoli kemijski element ali njegova spojina, razen radioaktivnih snovi po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in gensko spremenjenih organizmov po predpisih o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.«.
 
Za točko 10.2. se dodata novi 10.3. in 10.4. točka, ki se glasita:
 
»10.3.
Zmes je zmes ali raztopina, sestavljena iz dveh ali več snovi.
 
10.4.
Onesnaževalo je snov, ki lahko onesnažuje okolje.«.
 
Dosedanja točka 10. 3., ki postane nova točka 10.5., se spremeni tako, da se glasi:
 
»10.5.
Izhodiščno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z določenimi nevarnimi snovmi iz 10. točke, potrebne za količinsko primerjavo s stanjem po prenehanju obratovanja naprave.«.
 
V 11.5. točki se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Zaključki o BAT se uporabljajo neposredno, razen če je s predpisi iz 17., 19., 20. in 101. člena tega zakona določeno drugače.«.
 
V 11.6. točki se pred piko na koncu doda besedilo »in se uporabljajo neposredno«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 17. člena se besedilo zadnjega stavka črta in doda besedilo, ki se glasi: »Vlada za naprave iz 68. člena tega zakona lahko določi podrobnejša pravila za uporabo zaključkov o BAT, pri čemer se dosežena raven varstva okolja ne sme poslabšati, mejne vrednosti emisij in druge zahteve pa so lahko določene tudi strožje, kot jih določajo zaključki o BAT.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window