Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2432/2015, stran 6860 DATUM OBJAVE: 31.7.2015

VELJAVNOST: od 15.8.2015 / UPORABA: od 15.8.2015

RS 57-2432/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.8.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 57/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.8.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

 
 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji 6. julija 2015 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

 

1. člen

 
V Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09 in 101/09) se v 2. členu doda nova deseta alineja, ki se glasi:
 
»– mostovi,«.
 

2. člen

 
V 4. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
 
»Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, katerega sestavni del je tudi letni program vzdrževanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za naslednje leto. Program je osnova za pripravo proračuna MOL za izvajanje javne službe za naslednje leto. Program pregleda in uskladi organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) v sodelovanju z organom Mestne uprave MOL, pristojnem za finance.«.
 
V tretjem odstavku se besedilo »organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ)« nadomesti z besedama »pristojnemu organu«.
 

3. člen

 
V 5. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
 
»– čiščenje grafitov,«.
 
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Storitve javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površinah so:
 
-
grabljenje listja pred začetkom vegetacije,
 
-
gnojenje trat in rastlin,
 
-
zračenje, sejanje, valjanje trat in podobno,
 
-
košnja trave,
 
-
intenzivna košnja javnih zelenih površin z rastišči invazivnih rastlin, glede na vrsto rastline,
 
-
sajenje novega drevja,
 
-
redno obrezovanje drevja,
 
-
pregled drevja,
 
-
namakanje ali zalivanje nasadov in novo zasajenih dreves,
 
-
odstranjevanje ter nadomeščanje prizadetega in poškodovanega drevja,
 
-
načrtno, sistematično strokovno odstranjevanje invazivnih drevnin,
 
-
sajenje novih grmovnic,
 
-
jesensko, zimsko ali spomladansko obrezovanje grmovja,
 
-
obrezovanje striženih živih mej,
 
-
zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev,
 
-
urejanje in čiščenje poti in drugih utrjenih površin v lasti MOL,
 
-
sajenje in obnavljanje nasadov s sezonskim cvetjem, trajnicami in čebulnicami,
 
-
postavljanje in vzdrževanje posod, cvetličnih loncev in podobne opreme za saditev okrasnih rastlin na javnih površinah,
 
-
sajenje in obnavljanje zasajenih okrasnih rastlin v opremi iz prejšnje alineje tega člena,
 
-
vzdrževanje parkovne in druge opreme,
 
-
vzdrževanje opreme na otroških igriščih,
 
-
pregled opreme na otroških igriščih,
 
-
redno pobiranje komunalnih in drugih odpadkov,
 
-
postavljanje, vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,
 
-
druga podobna opravila.«.
 
V petem odstavku se beseda »lep« nadomesti z besedo »čist«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window