Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-505/2015, stran 1550 DATUM OBJAVE: 28.2.2015

VELJAVNOST: od 15.3.2015 / UPORABA: od 15.3.2015

RS 14-505/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.3.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/15

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.3.2015
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

505. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

 
Razglašam Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih fi­nanc občin (ZUUJFO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2015.
 
Št. 003-02-1/2015-8
 
Ljubljana, dne 28. februarja 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN (ZUUJFO)

 

I. DEL SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
1.
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 57/08 in 36/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
 
2.
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prostorskem načrtovanju);
 
3.
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
 
4.
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o lokalni samoupravi);
 
5.
Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 - ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zemljiški knjigi);
 
6.
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vrtcih);
 
7.
Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014);
 
8.
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00 in 87/11; v nadaljnjem bese­dilu: Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic);
 
9.
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav­nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti);
 
10.
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Re­publike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno preči­ščeno besedilo in 56/10 - ORZSKZ16; v nadaljnjem besedi­lu: Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije);
 
11.
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Urad­ni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).
 

II. DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN

 

2. člen

 
V Zakonu o financiranju občin se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»9. člen

(občinske takse)

 
(1)
Občina lahko predpiše občinsko takso za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in po­menijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
 
-
javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
 
-
nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
 
-
stavb v lasti občine,
 
in za druge zadeve, če tako določa zakon.
 
(2)
Občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter zavezance za plačilo takse. Višina takse se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku.
 
(3)
Občina ne sme zahtevati plačila občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, če je to za posa­mezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan drug način plačila.«.
 

3. člen

 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»23. člen

(delež sredstev občine za sofinanciranje investicij)

 
(1)
Delež dodatnih sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena tega zakona (v nadaljnjem besedi­lu: delež) se za posamezno občino izračuna po enačbi:
 
SVSo = ((FIo x KFI): ΣFI) + ((OCo x KOC): ΣOCd) + ((OOo x KOO): ΣOOd) + ((ODo x KOD): ΣOD) + ((NAo x KNA): ΣNA) + (((√ (Po: ŠPo) x Po) x KRP): ΣRP)
 
Pri tem je:
 
SVSo - skupna višina sredstev, ki so občini na razpolago;
FIo - občinski prihodek iz solidarnostne in finančne izravnave;
KFI - 20 % sredstev – kvota »solidarnostna in finančna izravnava«;
FI - skupna višina sredstev solidarnostne in finančne izravnave;
OCo - dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za promet;
KOC - 30 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona – kvota »občinske ceste«;
OCd - skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za promet;
OOo - površina desetkilometrskega obmejnega pasu v občini po podatkih organa, pristojnega za makroekonomske analize in razvoj;
KOO - 10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona – kvota »obmejno območje«;
OOd - skupna površina desetkilometrskega obmejnega pasu v državi po podatkih organa, pristojnega za makroekonomske analize;
ODo - površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
KOD - 20 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona – kvota »Omejeni naravni dejavniki«;
OD - skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v državi po podatkih ministrstva pristojnega za kmetijstvo;
NAo - površina območja Nature 2000 v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje;
KNA - 10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona – kvota »Natura 2000«;
NA - skupna površina območja »Natura 2000« v državi po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje;
Po - površina občine po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije;
ŠPo - število prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije;
KRP - 10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona – kvota Redkost poseljenosti«;
RP – vsota faktorjev redkosti poseljenosti po posameznih občinah, ki so rezultat enačbe: Vsota (Po:ŠPo) x Po.
 
(2)
Občina delež iz prejšnjega odstavka porabi v tekočem proračunskem letu za financiranje:
 
-
stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo inve­sticijskega projekta, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
 
-
stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
 
-
stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
 
-
stroškov gradbenega nadzora, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv;
 
-
upravičenih stroškov, določenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobre­nih sredstvih strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ter
 
-
za vračila obveznosti iz naslova zadolževanja za name­ne iz prve do pete alineje tega odstavka.
 
(3)
Predhodne podatke o deležih iz prvega odstavka tega člena za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, ob­činam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, o izračuna­nih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna.
 
(4)
Župan do 28. februarja tekočega proračunskega leta, v primeru, ko občina 28. februarja občinskega proračuna še nima sprejetega, pa najkasneje do 15. julija tekočega proračunske­ga leta, predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, zaradi uvrstitve investicijskih projektov v načrt razvojnih progra­mov državnega proračuna podatke o investicijskih projektih iz veljavnega načrta razvojnih programov občinskega proračuna in namene, za katere bo občina porabila delež sredstev za sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena.
 
(5)
Na podlagi uvrstitve investicijskih projektov iz prejšnje­ga odstavka v načrt razvojnih programov državnega proračuna skleneta občina in ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pogodbo o sofinanciranju investicij. Če župan ugotovi, da ob­čina sredstev ne bo mogla porabiti za investicijski projekt, za katerega je pogodba sklenjena, oziroma je iz drugih razlogov nujna sprememba podatkov o investicijskih projektih, lahko najpozneje do 15. septembra tekočega proračunskega leta predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, spre­membo podatkov iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, in občina skleneta dodatek k pogodbi na podlagi uvrstitve novega projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window