Navigacija

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-505/2015, stran 1550 DATUM OBJAVE: 28.2.2015

VELJAVNOST: od 15.3.2015 / UPORABA: od 15.3.2015

RS 14-505/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.3.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/15

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.3.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

505. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

 
Razglašam Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih fi­nanc občin (ZUUJFO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2015.
 
Št. 003-02-1/2015-8
 
Ljubljana, dne 28. februarja 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN (ZUUJFO)

 

I. DEL SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
1.
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 57/08 in 36/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
 
2.
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prostorskem načrtovanju);
 
3.
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
 
4.
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o lokalni samoupravi);
 
5.
Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 - ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zemljiški knjigi);
 
6.
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vrtcih);
 
7.
Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014);
 
8.
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00 in 87/11; v nadaljnjem bese­dilu: Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic);
 
9.
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav­nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti);
 
10.
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Re­publike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno preči­ščeno besedilo in 56/10 - ORZSKZ16; v nadaljnjem besedi­lu: Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije);
 
11.
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Urad­ni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).
 

II. DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN

 

2. člen

 
V Zakonu o financiranju občin se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»9. člen

(občinske takse)

 
(1)
Občina lahko predpiše občinsko takso za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in po­menijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
 
-
javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
 
-
nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
 
-
stavb v lasti občine,
 
in za druge zadeve, če tako določa zakon.
 
(2)
Občinsko takso predpiše občina z odlokom, s katerim predpiše vrsto in višino takse ter zavezance za plačilo takse. Višina takse se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku.
 
(3)
Občina ne sme zahtevati plačila občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, če je to za posa­mezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan drug način plačila.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window