Navigacija

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-215/2019, stran 403 DATUM OBJAVE: 1.2.2019

VELJAVNOST: od 2.2.2019 / UPORABA: od 2.2.2019

RS 7-215/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/19

Časovnica

Na današnji dan, 14.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.2.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

215. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18 – ZLS-S), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 17. in 97. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 28. 1. 2019 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.249.266
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.875.063
70
DAVČNI PRIHODKI
11.193.948
 
700 Davki na dohodek in dobiček
9.973.448
 
703 Davki na premoženje
957.500
 
704 Domači davki na blago in storitve
263.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.681.115
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.354.687
 
711 Takse in pristojbine
9.000
 
712 Globe in druge denarne kazni
9.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
39.660
 
714 Drugi nedavčni prihodki
268.768
72
KAPITALSKI PRIHODKI
97.000
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
47.000
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
50.000
73
PREJETE DONACIJE
2.100
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.275.103
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
952.623
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.322.480
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.750.744
40
TEKOČI ODHODKI
3.287.894
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
874.401
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
152.725
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.883.767
 
403 Plačila domačih obresti
37.000
 
409 Sredstva, izločena v rezerve
340.000
41
TEKOČI TRANSFERI
7.947.621
 
410 Subvencije
85.536
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.869.418
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
783.744
 
413 Drugi tekoči domači transferi
3.208.923
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.039.621
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.039.621
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
475.609
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
288.741
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
186.868
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I-II)
–501.478
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
 8.000
 
750 Prejeta vračila danih posojil
8.000
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
+8.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII
ZADOLŽEVANJE
 
50
ZADOLŽEVANJE
300.000
 
500 Domače zadolževanje
300.000
VIII
ODPLAČILA DOLGA
 
55
ODPLAČILA DOLGA
586.522
 
550 Odplačila domačega dolga
586.522
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–780.000
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–286.522
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
501.478
XII
Stanje sredstev na računih 
na dan 31. 12. 2018
780.000
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window