Navigacija

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-291/2015, stran 629 DATUM OBJAVE: 13.2.2015

VELJAVNOST: od 14.2.2015 / UPORABA: od 14.2.2015

RS 9-291/2015

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 12.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/15, 16/18, 204/21

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.1.2022
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

291. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 252. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
 

A K T
o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta akt določa metodologijo za pripravo triletnih naložbenih načrtov (v nadaljnjem besedilu: naložbeni načrt) operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater prenosnega sistema) in preverjanje ter ocenitev naložbenega načrta s strani Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 
(2)
S tem aktom se določajo:
 
-
metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje naložb;
 
-
postopki in roki za pripravo naložbenega načrta in njegovo posredovanje agenciji v preveritev in oceno;
 
-
obvezna vsebina naložbenega načrta;
 
-
merila za ugotavljanje učinkovitosti naložb;
 
-
postopki za ocenjevanje naložbenega načrta in odločanje o obsegu naložb;
 
-
poročilo o izvajanju naložbenega načrta.
 
(3)
Ta akt določa usmeritve, ki jih je operater prenosnega sistema dolžan upoštevati pri pripravi naložbenega načrta, in merila, ki jih agencija upošteva pri preverjanju in ocenjevanju naložbenega načrta.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
 
– diskontiranje:    je postopek za pretvarjanje prihodnjih
            denarnih vrednosti v primerljivo
            sedanjo vrednost s pomočjo diskontne
            stopnje;
– diskontna stopnja:  je letna odstotna mera, po kateri se
            sedanja vrednost denarne enote v
            naslednjih letih zmanjšuje s časom.
            Izraža ovrednotenje prihodnjih stroškov
            in koristi v primerjavi s sedanjimi;
– ekonomska doba:   je obdobje, za katero se ugotavlja in
            analizira učinke naložbe in zajema čas
            od začetka gradnje do aktivacije
            naložbe ter poskusnega obratovanja in
            čas trajanja rednega obratovanja s
            predpisano standardno kakovostjo;
– ekonomska interna  je kazalnik družbeno-ekonomske
stopnja        donosnosti projekta, ko se v izračunih
donosnosti:      ekonomske ocene uspešnosti projekta
            upoštevajo tudi posredni učinki
            projekta;
– finančna interna   je kazalnik finančno-tržne donosnosti
stopnja        projekta, pri čemer se v izračunih
donosnosti:      finančne ocene uspešnosti projekta
            vrednosti izrazijo z dejanskimi tržnimi
            cenami;
– količnik relativne  je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh
koristnosti:      koristi projekta in sedanjo vrednostjo
            stroškov;
– naložba:       je vlaganje v neopredmetena in
            opredmetena sredstva, ki bodo v skladu
            z določbami akta, ki ureja metodologijo
            za določitev regulativnega okvira za
            prenos zemeljskega plina, po prenosu v
            uporabo vključena v regulativno bazo
            sredstev, in predstavlja aktivnost
            operaterja prenosnega sistema v širitev
            prenosnega sistema oziroma v povečanje
            ali ohranjanje zanesljivosti
            obratovanja ter vlaganje v druge
            neenergetske naložbe;
– neto sedanja     je razlika med diskontiranim tokom vseh
vrednost:       koristi in vseh stroškov naložbe;
– plinovodni objekt:  je objekt ali naprava, ki je pomembna
            za obratovanje plinovodov; to so lahko
            čistilne postaje, kompresorske postaje,
            dispečerski center, merilno-
            regulacijske postaje, regulacijske
            postaje, merilne postaje, naprave za
            katodno zaščito, pomožni rezervoarji,
            sekcijske zaporne postaje,
            telekomunikacijsko omrežje, namenjeno
            obratovanju plinovoda, tlačne posode
            ter drugi postroji in naprave;
– vrednost naložbe:  so vsi naložbeni izdatki in vložki v
            denarju in stvareh, ki v skladu z
            določbami akta, ki ureja metodologijo
            za določitev regulativnega okvira za
            prenos zemeljskega plina, lahko po
            prenosu v uporabo vključujejo v
            vrednost regulirane baze sredstev.
 

II. METODOLOŠKE OSNOVE ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE NALOŽB

 

3. člen

(metodološke osnove)

 
(1)
Pri ocenjevanju in vrednotenju naložb agencija naložbeni načrt ocenjuje z vidika vpliva naložbenega načrta na stroške in prihodke operaterja prenosnega sistema in koristi naložb za odjemalce zemeljskega plina.
 
(2)
Ocenjevanje in vrednotenje naložb temelji na analizi stroškov in koristi naložb in merilih razpoložljivosti virov financiranja, finančnih merilih, ekonomskih merilih, merilih zanesljivosti oskrbe in razvojnih merilih, kot je določeno s tem aktom.
 

III. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIPRAVO NALOŽBENEGA NAČRTA IN NJEGOVO POSREDOVANJE AGENCIJI V PREVERITEV IN OCENO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window