Navigacija

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3491/2019, stran 10271 DATUM OBJAVE: 20.12.2019

RS 78-3491/2019

 
 

3491. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije

 
 
Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o namenitvi dela dohodnine za donacije

 

1. člen

 
S to uredbo se urejajo določitev in objava seznama upravičencev do donacij (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti.
 

2. člen

 
(1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) za namene objave seznama upravičencev do donacij pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na presečni dan zajema podatkov za pošiljanje podatkov FURS. AJPES pošlje podatke FURS v elektronski obliki najpozneje do 31. maja tekočega leta. O izmenjavi podatkov iz tega odstavka AJPES in FURS skleneta poseben dogovor.
 
(2)
Organi iz šestega in sedmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o političnih strankah, reprezentativnih sindikatih ter registriranih cerkvah in verskih skupnostih, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status politične stranke, reprezentativnega sindikata ali registrirane cerkve in druge verske skupnosti, v elektronski obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
 
(3)
AJPES pošlje FURS, organi iz prejšnjega odstavka pa ministrstvu, pristojnemu za finance, naslednje podatke o upravičencih:
 
-
davčno številko, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, razpolaga z njo, oziroma drugo identifikacijsko številko, s katero razpolaga organ,
 
-
ime oziroma naziv,
 
-
naslov sedeža oziroma poslovni naslov,
 
-
pristojno ministrstvo,
 
-
področje delovanja,
 
-
datum vpisa v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu,
 
-
datum podelitve statusa na posameznem področju.
 
(4)
Vlada v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2 določi upravičence iz tretjega odstavka 142. člena ZDoh-2 ter določi in objavi seznam upravičencev iz četrtega odstavka 142. člena ZDoh-2 v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 31. julija leta, za katero se odmerja dohodnina.
 
(5)
FURS na podlagi določitve upravičencev do donacij na svojih spletnih straneh objavi seznam vseh upravičencev do donacij najpozneje v sedmih dneh po objavi določitve seznama iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
(6)
Kadar upravičenec ali ministrstvo, pristojno za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, ugotovi, da upravičenca, kljub izpolnjevanju pogojev iz 142. člena ZDoh-2, ni na seznamu iz prejšnjega odstavka, je pa vpisan v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, to sporoči FURS. Ta na podlagi vpogleda v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ustrezno dopolni seznam iz prejšnjega odstavka.
 

3. člen

 
(1)
Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec), lahko do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz prejšnjega člena.
 
(2)
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.
 
(3)
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri FURS. Podatki o namenitvi dohodnine iz tega člena se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.
 
(4)
Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
 
-
ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
 
-
ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del dohodnine, ki se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
 
(5)
Zahteva iz tretjega odstavka tega člena je veljavna le v delu, ki se nanaša na namenitev dela dohodnine upravičencem, ki so v času vložitve zahteve na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev. Zahteva velja do trenutka, ko FURS prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če subjekta, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu subjektu, neveljavna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window