Navigacija

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-5581/2010, stran 16547 DATUM OBJAVE: 29.12.2010

VELJAVNOST: od 30.12.2010 / UPORABA: od 14.1.2011

RS 107-5581/2010

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 31.12.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 107/10, 40/17 - ZZdrS-F, 203/20 - ZIUPOPDVE

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5581. Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)

 
Razglašam Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2010.
 
Št. 003-02-11/2010-11
 
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PRIZNAVANJU POKLICNIH KVALIFIKACIJ ZDRAVNIK, ZDRAVNIK SPECIALIST, DOKTOR DENTALNE MEDICINE IN DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST (ZPPKZ)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet urejanja)

 
(1)
Ta zakon določa pogoje in postopek priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnik oziroma zdravnica (v nadaljnjem besedilu: zdravnik), zdravnik specialist oziroma zdravnica specialistka (v nadaljnjem besedilu: zdravnik specialist), doktor oziroma doktorica (v nadaljnjem besedilu: doktor) dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile v tretjih državah (v nadaljnjem besedilu: oseba iz tretje države) in imajo ponudbo za delo v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.
 

2. člen

(uporaba zakona, ki ureja zdravniško službo)

 
Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za osebe, ki pridobijo poklicno kvalifikacijo v skladu s tem zakonom, za opravljanje zdravniške službe uporablja zakon, ki ureja zdravniško službo.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
Dokazilo o dobrem imenu je potrdilo pristojnega organa oziroma organizacije tretje države, iz katerega je razvidna:
 
-
registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji,
 
-
neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, in
 
-
sposobnost opravljanja poklica.
 
2.
Izvajalec oziroma izvajalka (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) zdravstvene dejavnosti je pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, in je podala ponudbo za delo.
 
3.
Koordinator oziroma koordinatorka (v nadaljnjem besedilu: koordinator) specializacije je zdravnik oziroma doktor dentalne medicine, ki skrbi za kakovostno izvajanje posamezne specializacije in ga je imenovala Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo specializacije zdravnikov.
 
4.
Licenca je dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju.
 
5.
Mentor oziroma mentorica (v nadaljnjem besedilu: mentor) je oseba, ki jo je za mentorja imenovala Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo specializacije zdravnikov.
 
6.
Poklicna kvalifikacija je celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jih je oseba pridobila po programih izobraževanja in usposabljanja, na podlagi katerih je pridobila pravico do opravljanja svojega poklica oziroma poklicne dejavnosti, in se izkažejo z diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, oziroma z drugim dokazilom o uspešno zaključeni specializaciji, zajema pa tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica.
 
7.
Ponudba za delo v Republiki Sloveniji je pisna ponudba izvajalca zdravstvene dejavnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z namenom zaposlitve osebe iz tretje države za določeno strokovno področje dela.
 
8.
Pooblaščeni izvajalec je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je pooblaščen za izvajanje pripravništva oziroma specializacije v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo.
 
9.
Tretja država je država, ki ni država članica Evropske unije, država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window