Navigacija

Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-1921/2016, stran 6473 DATUM OBJAVE: 24.6.2016

VELJAVNOST: od 25.6.2016 / UPORABA: od 25.6.2016

RS 44-1921/2016

Verzija 3 / 4

Čistopis se uporablja od 12.2.2019 do 18.12.2019. Status čistopisa na današnji dan, 15.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 44/16, 71/16 - odl. US, 9/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.2.2019
  DO 18.12.2019
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1921. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB)

 
Razglašam Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. junija 2016.
 
Št. 003-02-5/2016-5
 
Ljubljana, dne 22. junija 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O REŠEVANJU IN PRISILNEM PRENEHANJU BANK (ZRPPB) 

 

1. POGLAVJE: SKUPNE DOLOČBE

 

1.1 Vsebina zakona

 

1. člen

(predmet zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja:
 
1.
pristojnosti in postopke, ki jih vodi Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za reševanje bank;
 
2.
načrtovanje reševanja bank;
 
3.
postopek reševanja in pooblastila v zvezi z uporabo ukrepov za reševanje;
 
4.
postopke prisilnega prenehanja banke.
 
(2)
S tem zakonom se določa tudi mehanizem za zbiranje in prenos predhodnih in izrednih naknadnih prispevkov bank s sedežem v Republiki Sloveniji v enotni sklad za reševanje, ki je vzpostavljen v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne 30. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 806/2014/EU) ter Sporazumom o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje (Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje, Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 13/15 in 15/15 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Sporazum o prenosu).
 
(3)
Ta zakon se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana, ki je ustanovljena kot pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in razvojna banka na podlagi zakona, ki ureja Slovensko izvozno in razvojno banko.
 

2. člen

(področje uporabe zakona)

 
(1)
Postopki in ukrepi za reševanje se v skladu s tem zakonom in Uredbo 806/2014/EU uporabijo v razmerju do naslednjih subjektov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali so v njej ustanovljeni:
 
1.
bank;
 
2.
finančnih institucij, ki so podrejene družbe kreditne institucije ali finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga s sedežem v državi članici, ter so vključene v nadzor nadrejene družbe na konsolidirani podlagi v skladu s 6. do 17. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/62 z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s količnikom finančnega vzvoda (UL L št. 11 z dne 17. 1. 2015, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU);
 
3.
finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, ki je podrejen kreditni instituciji s sedežem v državi članici;
 
4.
finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga in mešanega poslovnega holdinga, ki je nadrejen kreditni instituciji s sedežem v državi članici;
 
5.
EU podružnic v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Kadar ta zakon uporablja pojem »subjekt reševanja«, se ta pojem uporablja kot skupni pojem za subjekte iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka.
 

3. člen

(prenos in izvajanje aktov Evropske unije)

 
(1)
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašata:
 
1.
Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. 5. 2001, str. 15), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/24/ES), in
 
2.
Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), zadnjič spremenjena z Direktivo 2017/2399/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (UL L št. 345 z dne 27. 12. 2017, str. 96), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU).
 
(2)
S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe 806/2014/EU.
 

1.2 Opredelitev pojmov

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window